Kalkulační postupy při tvorbě ceny

Název práce: Kalkulační postupy při tvorbě ceny
Autor(ka) práce: Kadlec, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stejskalová, Irena
Oponenti práce: Kozáková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je dokumentovat význam správného plánování a vy-hodnocení přímých nákladů, režií a dalších položek jako součástí ceny. Současně se zaměřuji na analýzu rozdílů plánovaných a skutečných nákladů. Ke splnění cíle práce je využita metoda pozorování, komparace a výzkum pomocí řízených rozhovorů. Tento výzkum komparoval kalkulační proces ve dvou oborově rozdílných společnostech. Výzkum prokázal, že je, i přes často rozdílné přístupy ke kalkulacím, pro oba podnikatelské subjekty správné plánování a vyhodnocování přímých i nepřímých nákladů, a i dalších položek v kalkulaci, jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro řízení projektů nebo zakázek. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – teoretické a praktické.
Klíčová slova: manažerské účetnictví; režie; Kalkulace; kalkulační vzorec; náklady
Název práce: Calculation procedures by creating the price
Autor(ka) práce: Kadlec, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stejskalová, Irena
Oponenti práce: Kozáková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to document the importance of proper planning and evaluation of direct costs, overheads and other items as part of the price. I also focus on analyzing the differences between planned and actual costs. To meet the objective of the thesis, the method of observation, comparison and research through guided interviews is used. This research compared the calculation process in two companies with different industry sectors. The research has shown that, despite of often different approaches to calulations, for both business entities, correct planning and evaluation of direct and indirect costs, as well as of other items in the calculation process, is one of the most important tools for project or contract management. The work is devided into two main parts – theoretical and practical part.
Klíčová slova: calculation formula; costs; management accounting; overheads; Calculation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2022
Datum podání práce: 14. 12. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81661/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: