Vývoj nezaměstnanosti mladých v České republice v letech 2005–2021

Název práce: Vývoj nezaměstnanosti mladých v České republice v letech 2005–2021
Autor(ka) práce: Mojsevyč, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lakotová, Lenka
Oponenti práce: Mičáň, Alex
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská se zabývá analýzou a zhodnocením nezaměstnanosti v České republice v letech 2005-2021 u obyvatel ve věkové kategorii 15-29 let. Hlavním cílem je zodpovědět otázky: Je pro mladé těžší najít si práci? Jak se ve sledovaném období měnila struktura nezaměstnaných? Jaký byl dopad koronavirové pandemie na nezaměstnanost mladých? Během sledovaného období nezaměstnanost obyvatel ve věkové kategorii 15-29 let zaznamenávalo rostoucí i klesající tendenci v návaznosti na ekonomický stav v letech 2021. K největším výkyvům docházelo při vzniku Velké hospodářské krize, která zasáhla Českou republiku již v roce 2008 a krize způsobené pandemií v roce 2020. Teoretická část vysvětluje základní pojmy týkající se nezaměstnanosti. Zahrnuje popis trhu práce, vysvětluje typy nezaměstnanosti, proč rozdělujeme na ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo. Dále se zde popisují důsledky nezaměstnanosti, způsoby její měření, teoretické koncepty a popisuje politiku zaměstnanosti. Věnuje se stručnému vysvětlení období expanze, recese a následně i dopady hospodářské krize na trh práce V praktické části je provedena analýza vývoje nezaměstnanosti v České republice v určeném období a se zaměřením z hlediska věku, pohlaví a vzdělání. V této části je také srovnání dopadu Velké hospodářské krize a současné koronavirové krize se zaměřením na dopad mladé generace a potvrzení nebo vyvrácení zkoumaných hypotéz. Přínosem této práce je podrobný výzkum nezaměstnanosti mladé vrstvy obyvatelstva České republiky v období ekonomické stability a v období krize. Důkladně se zaměřuje na srovnání nezaměstnanosti v danem období, vlivem vzdělání a pohlaví na uplatnění na trhu práce. Poskytuje relevantní a aktuální informace o struktuře pracovního trhu v této věkové kategorií.
Klíčová slova: Recese; Globální hospodářská krize; Nezaměstanost; Expanze; Trh práce; Politika zaměstnanosti
Název práce: VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2005-2021
Autor(ka) práce: Mojsevyč, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lakotová, Lenka
Oponenti práce: Mičáň, Alex
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the analysis and evaluation of unemployment in the Czech Republic in the years 2005-2021 for the population in the age category 15-29 years. The main objective is to answer the questions. How has the structure of the unemployed changed over the period under review? What was the impact of the coronavirus pandemic on youth unemployment? During the period under review, unemployment among the population in the age group of 15-29 years showed both increasing and decreasing trends in relation to the current economic situation. The largest fluctuations occurred during the Great Depression, which hit the Czech Republic in 2008, and the crisis caused by the pandemic in 2020. The theoretical part explains the basic concepts related to unemployment. It includes a description of the labour market, explains the types of unemployment, why we divide the population into economically active and inactive. It also describes the consequences of unemployment, how to measure it, theoretical concepts and describes employment policy. It briefly explains the expansion, the recession and the subsequent impact of the economic crisis on the labour market In the practical part, an analysis of the development of unemployment in the Czech Republic over the specified period is carried out, focusing on age, gender and education. This part also compares the impact of the Global Economic Crisis and the current coronavirus crisis, focusing on the impact of the young generation and confirming or refuting the hypotheses examined. The contribution of this thesis is the detailed research on unemployment of the young stratum of the population of the Czech Republic in the period of economic stability and in the period of crisis. It thoroughly focuses on the comparison of unemployment in the given period, the impact of education and gender on labour market participation.
Klíčová slova: Expansion; Labor market; Global economic crisis; Unemployment; Recession; Employment policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 10. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78551/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: