Vliv greenwashingu na brand image a důvěru v zelenou značku

Název práce: Vliv greenwashingu na brand image a důvěru v zelenou značku
Autor(ka) práce: Lisová, Magdaléna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Závodný Pospíšil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se soustředí na greenwashing a jeho vliv na brand image a důvěru v zelenou značku, zkoumá nákupní chování spotřebitelů v České republice při naku-pování kosmetických produktů s ekologickými značkami. Využívá kvalitativního výzkumu s polostrukturovanými rozhovory, aby porozuměla spotřebitelskému vní-mání greenwashingu, zvláště v kosmetickém průmyslu. Práce analyzuje postoj spotřebitelů k ekoznačkám, jejich reakce na greenwashing a důvěru v zelené značky. Cílem je otevřít diskusi k budoucím výzkumům a odpovědět na výzkumné otázky.
Klíčová slova: Greenwashing; nákupní chování; kosmetické produkty; důvěra; CSR; brand image
Název práce: The Impact of Greenwashing on Brand Image and Trust in Green Brands
Autor(ka) práce: Lisová, Magdaléna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Závodný Pospíšil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on greenwashing and its impact on brand image and trust in green brands, exploring consumer buying behavior in the Czech Republic when purchasing cosmetics with eco-labels. It employs qualitative research with semi-structured interviews to understand consumer perception of greenwashing, particularly in the cosmetics industry. The work analyzes consumers' attitudes towards eco-labels, their reactions to greenwashing, and their trust in green brands. The aim is to open a discussion for future research and answer research questions.
Klíčová slova: Cosmetic products; Buying behavior; Trust; Greenwashing; CSR; brand image

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2022
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82097/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: