Řízení dat a řešení reportingu pro strategický nákup ve výrobní společnosti

Název práce: Řízení dat a řešení reportingu pro strategický nákup ve výrobní společnosti
Autor(ka) práce: Duchková, Věra
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Němčík, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem práce je optimalizace řízení dat a tvorba reportingu pro oddělení Strategického nákupu ve výrobní společnosti, jež je součástí nadnárodní korporace. Řešení je založeno na analýze specifických faktorů podnikového řízení, na definici strategických podnikových cílů a na ně navazujících klíčových aktivit Strategického nákupu. Po návrhu vhodných KPI a dashboardů jsou zmapovány zdroje potřebných dat a vytvořen návrh ETL. Reporting je vytvořen v POWER BI a v režimu pilotního provozu je zasazen do denního managementu podniku v souladu s principy LEAN. Závěrečná část práce vyhodnocuje ekonomické i neekonomické přínosy a přináší návrh využití prediktivní analytiky v dané oblasti podnikového řízení.
Klíčová slova: řízení dat; klíčové ukazatele výkonnosti; LEAN principy řízení; reporting; výrobní podnik; železniční průmysl
Název práce: Data Management and Reporting solution for Strategic Purchasing in a manufacturing company
Autor(ka) práce: Duchková, Věra
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Němčík, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the thesis is the optimization of data management and the creation of reporting for the Strategic Purchasing Department in a manufacturing company, which is part of a multinational corporation. The solution is based on the analysis of specific factors of corporate management, on the definition of strategic corporate goals and related key activities of Strategic Purchasing. After designing suitable KPIs and dashboards, the sources of the necessary data are mapped and an ETL proposal is created. Reporting is created in POWER BI and in pilot mode it is embedded in the daily management of the company in accordance with LEAN principles. The final part of the thesis evaluates the economic and non-economic benefits and proposes the use of predictive analytics in the given area of business management.
Klíčová slova: manufacturing company; reporting; railway industry; data management; Key Performance Indicators; LEAN management principles

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 7. 2023
Datum podání práce: 16. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85095/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: