Data Mart Customer 360°

Název práce: Odporúčací systém GymBeam s.r.o
Autor(ka) práce: Čižmár, Róbert
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Zimmermann, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom predkladanej MBA práce je na základe štúdia domácej a zahraničnej literatúry definovať základné pojmy súvisiace s odporúčacími systémami, analyzovať aktuálne riešenie odporúčacieho systému v spoločnosti GymBeam s.r.o. a následne na základe týchto zistení vytvoriť návrh pre implementáciu a vyhodnotenie odporúčacieho systému v spoločnosti. Teoretická časť práce vymedzuje teoretické východiská, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu analytickej časti. Prvá kapitola práce predstavuje úvod do problematiky segmentácie zákazníkov. Prvá kapitola je zameraná na anatómiu a prostredie v ktorom podniká spoločnosť GymBeam s.r.o., ako aj na použité IT aplikácie a infraštruktúru pre potreby odporúčacieho systému. V rámci tejto kapitoly boli okrem základných východísk týkajúcich sa spoločnosti vymedzené aj pojmy ETL a cloud v súvislosti s aplikáciou Keboola Connection. Po vymedzení teoretických východísk bolo možné pristúpiť k realizácii analytickej časti práce. V druhej kapitole sa analyzuje a navrhuje riešenie odporúčacieho systému v spoločnosti GymBeam s.r.o.. Druhá kapitola obsahuje informácie o dátach a dátových zdrojoch spoločnosti v kontexte odporúčacieho systému. V rámci tejto kapitoly bol predstavený dátový sklad a business dátový model. Tretia kapitola sa zameriava na zadefinovanie odporúčacieho systému ako dátovej a analytickej služby, návrhu a vytvoreniu dátového trhoviska určeného na centralizáciu dát o zákazníkoch a na aplikáciu metódy XGBoost na vybrané transakčné dáta o zákazníkoch spoločnosti GymBeam ako aj na dáta o produktoch s cieľom vytvoriť personalizovaný odporúčací systém. V štvrtej kapitole bolo vyhodnotené realizované riešenie a zadefinované vylepšenia v rámci hodnotenia odporúčacieho systému z ekonomického hľadiska.
Klíčová slova: Dátová a analytická služba; Odporúčací systém; XGBoost
Název práce: Recommendation system GymBeam s.r.o
Autor(ka) práce: Čižmár, Róbert
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Zimmermann, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The objective of the presented MBA thesis is to define basic concepts related to recommendation systems based on the study of domestic and international literature, to analyse the current solution of the recommendation system in GymBeam Ltd., and subsequently, based on these findings, to create a proposal for the implementation and evaluation of the recommendation system in the company. The theoretical part of the thesis outlines the theoretical foundations necessary for the realization of the analytical part. The first chapter of the thesis introduces the issue of customer segmentation. The first chapter focuses on the anatomy and environment in which GymBeam Ltd. operates, as well as on the IT applications and infrastructure used for the needs of the recommendation system. Within this chapter, in addition to the basic foundations related to the company, terms such as ETL and cloud were defined in connection with the Keboola Connection application. After defining the theoretical foundations, it was possible to proceed with the realization of the analytical part of the thesis. The second chapter analyses and proposes a solution for the recommendation system in GymBeam Ltd. This chapter contains information about the data and data sources of the company in the context of the recommendation system. Within this chapter, the data warehouse and business data model were introduced. The third chapter focuses on defining the recommendation system as a data and analytical service, designing and creating a data marketplace aimed at centralizing customer data, and applying the XGBoost method to selected transactional data about GymBeam's customers as well as product data to create a personalized recommendation system. The fourth chapter evaluated the implemented solution and defined improvements within the evaluation of the recommendation system from an economic perspective.
Klíčová slova: Recommendation system; Data and analytical service; XGBoost
Název práce: Data Mart Customer 360°
Autor(ka) práce: Čižmár, Róbert
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Zimmermann, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem předkládané MBA práce je na základě studia domácí a zahraniční literatury definovat základní pojmy související s doporučovacími systémy, analyzovat aktuální řešení doporučovacího systému ve společnosti GymBeam s.r.o. a následně na základě těchto zjištění vytvořit návrh pro implementaci a vyhodnocení doporučovacího systému ve společnosti. Teoretická část práce vymezuje teoretická východiska, která jsou nezbytná pro realizaci analytické části. První kapitola práce představuje úvod do problematiky segmentace zákazníků. První kapitola je zaměřena na anatomii a prostředí, ve kterém podniká společnost GymBeam s.r.o., stejně jako na použité IT aplikace a infrastrukturu pro potřeby doporučovacího systému. V rámci této kapitoly byly kromě základních východisek týkajících se společnosti vymezeny i pojmy ETL a cloud v souvislosti s aplikací Keboola Connection. Po vymezení teoretických východisek bylo možné přistoupit k realizaci analytické části práce. Ve druhé kapitole se analyzuje a navrhuje řešení doporučovacího systému ve společnosti GymBeam s.r.o.. Druhá kapitola obsahuje informace o datech a datových zdrojích společnosti v kontextu doporučovacího systému. V rámci této kapitoly byl představen datový sklad a business datový model. Třetí kapitola se zaměřuje na definování doporučovacího systému jako datové a analytické služby, návrhu a vytvoření datového tržiště určeného na centralizaci dat o zákaznících a na aplikaci metody XGBoost na vybraná transakční data o zákaznících společnosti GymBeam stejně jako na data o produktech s cílem vytvořit personalizovaný doporučovací systém. Ve čtvrté kapitole bylo vyhodnoceno realizované řešení a definována vylepšení v rámci hodnocení doporučovacího systému z ekonomického hlediska.
Klíčová slova: Datová a analytická služba; Doporučující systém; XGBoost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2022
Datum podání práce: 17. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86918/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: