Grey Market Prediction

Název práce: Grey Market Prediction
Autor(ka) práce: Daňková, Natalie
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis aims to use machine learning, specifically classification algorithms, to predict which of the company’s products could end up on a grey market. The goal was to develop a tool to enhance the probability of finding such sales and potentially allowing them to act before this violation occurred. The results of this model will used by the specific company for which it was developed but could be also beneficial as a guide to other companies facing the same problem with their products ending on a grey market. This thesis describes all stages of the project from data extraction, data cleaning and manipulation, feature engineering, model training, prediction, and creation of the visual from the results. In the end, the use of the current outputs is explained together with how the use of the model could be extended in the future.
Klíčová slova: machine learning; predictive modeling ; grey market; classification model; data analyses
Název práce: Grey Market Prediction
Autor(ka) práce: Daňková, Natalie
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je využití strojového účení, konkrétně klasifikačního modelu k předpovědi toho, které z výrobků společnosti mohou skončit na šedém trhu. Cílem bylo vybudování nástroje, který zvýší pravděpodobnost nalezení takových produktů a případně umožní společnosti jednat dříve než k takovýmto narušením dojde. Výsledky tohoto modelu budou využívány konkrétní společností, pro kterou byl nástroj vytvořen, ale mohou být přínosné i jako návod dalším společnostem, které se potýkají se stejným problémem. Tato práce popisuje všechny fáze projektu od extrakce dat, čištění a manipulace s daty, feature engineeringu, trénování modelu, predikce až po vytvoření vizualizací výsledků. Závěrem je vysvětleno aktuální využití výsledků modelu spolu s tím, jak může být jeho vyžití v budoucnu rozšířeno.
Klíčová slova: klasifikační model; strojové učení; prediktivní model; šedý trh; datová analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2023
Datum podání práce: 17. 12. 2023
Datum obhajoby: 26. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86917/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: