Analýza přeshraničních fúzí realizovaných v ČR v letech 2020 až 2022

Název práce: Analýza přeshraničních fúzí realizovaných v ČR v letech 2020 až 2022
Autor(ka) práce: Slavíčková, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou přeshraničních fúzí s prvkem české společnosti v roli nástupnické i zanikající společnosti. Je standardně rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části detailně popisuje průběh přeshraniční fúze a povinné náležitosti pro její realizaci. Pozornost je věnována legislativnímu vymezení, účetním aspektům i vybraným daňovým dopadům. V praktické části je provedena analýza dat získaných z obchodního věstníků, obchodního rejstříku a veřejných projektů fúzí. Nejprve je analýza zaměřena na období 2020–2022, a poté je rozšířena o data od roku 2010. Cílem práce je identifikovat trendy přeshraničních fúzí s prvkem české společnosti.
Klíčová slova: Přeshraniční fúze; fúze ; projekt fúze; zákon o přeměnách; občanský zákoník; nástupnická společnost; zanikající společnost
Název práce: Analysis of cross-border mergers realized in the Czech Republic in 2020-2022
Autor(ka) práce: Slavíčková, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the analysis of cross-border mergers with an element of the Czech company in the role of both, the acquiring and the ceasing company. The thesis is divided into two parts which are theoretical part and practical part. In the theoretical part, the thesis describes in detail the course of a cross-border merger and the mandatory requirements for its implementation. The theoretical part further focuses on the legislative definition, accounting aspects and selected tax implications. The practical part is dedicated to an analysis of data obtained from projects of mergers, that were put into the commercial register in the period of 2020-2022. First, the analysis is focused on the period 2020–2022, and then it is expanded with data from 2010. Conclusion summarizes all the results and evaluates trends of cross-border mergers in the respective period.
Klíčová slova: Cross-border merger; merger; project of merger; acquiring company; ceasing company

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 3. 2023
Datum podání práce: 31. 12. 2023
Datum obhajoby: 31. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84322/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: