Vývoj neživotního pojištění na českém pojistném trhu

Název práce: Vývoj neživotního pojištění na českém pojistném trhu
Autor(ka) práce: Kotyzová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Volf, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vývojem neživotního pojištění na českém pojistném trhu. V úvodu je zaměřena na přehled a analýzu jednotlivých druhů neživotního pojištění a popisuje jeho produkty. Věnuje se dále faktorům, které ho ovlivňují i ukazatelům jeho úrovně. Vývoj neživotního pojištění v období od roku 2000 do 1. čtvrtletí 2023 je analyzován v určitých ukazatelích i faktorech a je zde také část zabývající se trendy neživotního pojištění. V práci je také věnována pozornost klíčovým oblastem pojistných podmínek vybraných pojišťoven a také je zde ukázán v příkladech možný postup při výběru optimálního pojistného produktu klientem, specificky u havarijního pojištění a pojištění domácnosti. U těchto pojištění jsou nastíněny změny ohledně jejich vývoje s výhledem do budoucnosti.
Klíčová slova: pojistný trh; předepsané pojistné; havarijní pojištění; pojištění domácnosti; neživotní pojištění; pojišťovna
Název práce: Development of non-life insurance in the Czech insurance market
Autor(ka) práce: Kotyzová, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Volf, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the development of non-life insurance in the Czech insurance market. The introduction is focused on an overview and analysis of individual types of non-life insurance and describes their products. Further, it examines the influencing factors and indicators of its level. The development of non-life insurance from 2000 to the 1st quarter of 2023 is analyzed regarding specific indicators and factors, and there is also a section discussing trends in non-life insurance. The thesis also deals with key areas of insurance conditions of selected insurers and provides examples of the possible procedure in selecting the optimal insurance product by the client, specifically in case of accident insurance and household insurance. For these types of insurance changes regarding the development are outlined together with their possible future development.
Klíčová slova: household insurance; Non-life insurance; insurance company; premium; insurance market; accident insurance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2023
Datum podání práce: 1. 1. 2024
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84095/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: