Elektromobilita v Třeboni a její možnosti zavedení

Název práce: Elektromobilita v Třeboni a její možnosti zavedení
Autor(ka) práce: Dvořák, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Pouzar, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je vypracovat možnost efektivního zavedení elektromobility se zaměřením na finanční pobídky, rozvoj nabíjecí infrastruktury a integraci s obecným územním plánováním. Metoda zahrnuje analýzu problému a cíle města s ohledem na potřeby obyvatelstva, turistů a spolupráci s firmami. Práce navrhuje konkrétní kroky na podporu elektromobility včetně posílení identity města. Výsledek práce ukazuje implementaci jedné z efektivních variant řešení, která zdůrazňuje význam flexibilního plánování a adaptace technologického rozvoje a strategií v souladu s potřebami obyvatelstva.
Klíčová slova: elektromobilita; městský rozvoj; nabíjecí infrastruktura; udržitelná mobilita
Název práce: Electromobility in Třeboň and its introduction possibilities
Autor(ka) práce: Dvořák, Miroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Pouzar, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this work is to work out the possibility of effective introduction of electromobility with a focus on financial incentives, development of charging infrastructure and integration with general spatial planning. The methods include an analysis of the problem and goals of the city regarding the needs of the population, tourists and cooperation with companies. The thesis proposes specific steps to support electromobility, including strengthening the city's identity. The result of the work shows the implementation of one of the effective variants of the solution, which emphasizes the importance of flexible planning and adaptation of technological development and strategies in accordance with the needs of the population.
Klíčová slova: sustainable mobility; urban development; charging infrastructure; electromobility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2023
Datum podání práce: 4. 1. 2024
Datum obhajoby: 23. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85893/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: