Analýza míry využití technologií v oblasti dopravy, bydlení a životního prostředí ve vybraných městech

Název práce: Analýza míry využití technologií v oblasti dopravy, bydlení a životního prostředí ve vybraných městech
Autor(ka) práce: Dyo, Igor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibyl, Vladimír
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce "Analýza využití technologií v oblasti dopravy, bydlení a život-ního prostředí ve třech vybraných městech" je prozkoumat integraci a dopad chytrých technologií v těchto oblastech. Tato diplomová práce zaměřuje se na to, jak tyto techno-logie přispívají k udržitelnému rozvoji měst. Metodika zahrnuje přehled literatury a analýzu sekundárních dat týkajících se technologií chytrých měst v Praze, Vídni a Var-šavě. Prace porovnává implementaci a efektivitu těchto technologií v jednotlivých měs-tech s využitím mezinárodních indexů chytrých měst. Závěry poskytují náhled na silné a slabé stránky jednotlivých měst při zavádění chytrých technologií a nabízejí doporu-čení pro zlepšení a budoucí směry výzkumu v oblasti rozvoje chytrých měst.
Klíčová slova: Smart Environment; Smart Living; Smart City; Smart Mobility
Název práce: Analysis of the Use of Technologies in the Areas of Transportation, Housing, and Environment in Three Selected Cities
Autor(ka) práce: Dyo, Igor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přibyl, Vladimír
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis "Analysis of the Use of Technologies in the Areas of Transportation, Housing, and Environment in Three Selected Cities" aims to examine the integration and impact of smart technologies in these areas. It focuses on how these technologies contribute to sustainable urban development. The methodology includes a literature review and analysis of secondary data regarding smart city technologies in Prague, Vienna, and Warsaw. The study compares the implementation and effectiveness of these technologies across the cities, utilizing international smart city indexes. Conclusions provide insights into the strengths and weaknesses of each city in implementing smart technologies, offering recommendations for improvements and future research directions in smart city development.
Klíčová slova: Smart City; Smart Mobility; Smart Living; Smart Environment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 5. 2020
Datum podání práce: 8. 1. 2024
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73417/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: