Beyond the filter: Dopad marketingové komunikace na sociálních sítích na body image, well-being a produktivitu

Název práce: Beyond the filter: Dopad marketingové komunikace na sociálních sítích na body image, well-being a produktivitu
Autor(ka) práce: Haganová, Simona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Závodný Pospíšil, Jan
Oponenti práce: Šimůnková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vlivem marketingové komunikace na body image, well-being a produktivitu v práci, studiu či jiných činnostech. Body image označuje subjektivní vnímání těla, které jednotlivci dávají do kontextu s všeobecným ideálem krásy. Toto srovnání pak vytváří tlak na změnu vzhledu, který se může projevit snižováním well-being a vývojem psychických poruch a úzkostí. To se následně odráží také ve výkonnosti v rámci pracovních či studijních povinností. Cílem práce je určit, do jaké míry má komunikace na sociálních sítích dopad právě na vnímání body image, well-being a jakým způsobem ovlivňuje pracovní, studijní či jinou profesní výkonnost. V praktické části představuji metodiku, průběh, limitace, etiku a intepretaci výsledku smíšeného výzkumu založeného na dotazníkovém šetření a vzdálené etnografie pomocí deníkové metody. V práci nebyla prokázána závislost mezi negativním vnímáním body image a časem stráveným na sociálních sítích. Avšak z kvalitativní části vyplývá, že negativní vnímáni body image přímo neovlivňuje produktivitu, nicméně je jedním z faktorů, které přispívají k rozvoji poruch a praktik, které na produktivitu působí.
Klíčová slova: sociální média; sebevědomí; body image; produktivita; well-being; poruchy přijmu potravy
Název práce: Beyond the filter: the effect of marketing communication on body image, well-being and productivity
Autor(ka) práce: Haganová, Simona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Závodný Pospíšil, Jan
Oponenti práce: Šimůnková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the influence of marketing communication on body image, well-being, and productivity at work, study, or other activities. Body image refers to the subjective perception of the body that individuals put in context with a general ideal of beauty. This position then creates pressure to change appearance, which can manifest in decreased well-being and the development of psychological disorders and anxiety. This, in turn, is also reflected in performance at work or study. This thesis aims to determine how social media communication impacts body image perception and well-being and how it affects work, study, or other professional performance. In the practical part, I present the methodology, process, limitations, ethics, and interpretation of the result of mixed-methods research based on a questionnaire survey and remote ethnography using a diary method. This study did not find a relationship between negative body image perceptions and time spent on social media. However, the qualitative part shows that negative perceptions of body image do not directly affect productivity, but it could be one factor contributing to developing disturbances and practices that affect productiveness.
Klíčová slova: Eating disorders; well-being; body image; social media; Self esteem; Productivity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2023
Datum podání práce: 9. 1. 2024
Datum obhajoby: 2. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86873/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: