Finanční analýza společnosti ČSOB a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti ČSOB a.s
Autor(ka) práce: Hadzheha, Nataliia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Palán, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá finanční analýzy Československé obchodní banky v období 2007-2022. Práce začíná představením bankovní společnosti, která bude v průběhu hodnocena. Dále čtenář muže porovnat postavení sledované banky na českém trhu. Následně bude provedena analýza aktiv, pasiv a výkazu zisků a ztrát. Budou spočítané poměrové ukazatele jako například návratnost vlastního kapitálu, kapitálová přiměřenost a taky čtenář může zjistit, jak ČSOB splňuje regulatorní požadavky. Druhá část práce se pak věnuje srovnání ČSOB s bankami patřícími pod KBC Group. Poslední kapitola se bude věnovat prognóze vývoje finanční výkonnosti ČSOB. Závěrem této práce bude stručná rekapitulace provedené analýzy a zhodnocení ekonomické situace Československé obchodní banky.
Klíčová slova: aktiva; ČSOB; finanční analýza; KBC Group; likvidita; pasiva; rentabilita; vlastní kapitál; výroční zpráva
Název práce: Financial analysis of ČSOB a.s
Autor(ka) práce: Hadzheha, Nataliia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Palán, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis examines the financial analysis of the Czechoslovak Commercial Bank over the period 2007-2022. The thesis begins by introducing the banking company that will be evaluated throughout. Next, the reader can compare the position of the bank under study in the Czech market. Subsequently, the analysis of assets, liabilities and profit and loss statement will be carried out. Ratios such as return on equity, capital adequacy will be calculated and the reader can also find out how CSOB meets regulatory requirements. The second part of the thesis is then devoted to the comparison of CSOB with banks belonging to the KBC Group. The last chapter will be devoted to the forecast of the financial performance of CSOB. This thesis will conclude with a brief recapitulation of the analysis and an assessment of the economic situation of the Czechoslovak Commercial Bank.
Klíčová slova: equity; financial analysis; KBC Group; liabilities; liquidity; profitability; annual report; assets; CSOB

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 7. 2023
Datum podání práce: 10. 1. 2024
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85176/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: