Analýzu vlivu minimální mzdy na nezaměstnanost v ekonomice

Název práce: Analýzu vlivu minimální mzdy na nezaměstnanost v ekonomice
Autor(ka) práce: Kuželková, Natália
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své diplomové práci jsem se zabývala dopadem minimální mzdy na nezaměstnanost mladých lidí. K tomu využívá čtvrtletní data od začátku roku 2010 do poloviny roku 2022. Stanovená hypotéza tvrdí, že zvyšování minimální mzdy má negativní vliv na nezaměstnanost osob mladších 24 let v České republice. Zkoumala jsem to pomocí modelu vektorové autoregrese, který zahrnoval míru nezaměstnanosti, inflaci, HDP a Kaitzův index. Využila jsem k tomu dva model, jeden zkoumal krátkodobý vztah a druhý zkoumal dlouhodobý vztah mezi nimi. Moje studie došla k závěru, že minimální mzda ovlivňuje nezaměstnanost, ale její přímý vliv není jednoznačný. Což se mi potvrdilo i testováním Grangerovy kauzality. Nezaměstnanost dále ovlivňují domácí HDP a zahraniční HDP.
Klíčová slova: Nezaměstnanost; VAR model; Kaitzův index; Minimální mzda
Název práce: Analysis of the Impact of Minimum Wage on Unemployment in the Economy
Autor(ka) práce: Kuželková, Natália
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my master thesis, I examined the impact of the minimum wage on youth unemployment. To do this, I use quarterly data from the beginning of 2010 to mid-2022. The hypothesis stated is that minimum wage increases have a negative effect on unemployment of people under 24 years of age in the Czech Republic. I examined this using a vector autoregression model that included the unemployment rate, inflation, GDP, and the Kaitz index. I used two models to do this, one investigated their short-run relationship and the other investigated the long-run-one. My study concluded that the minimum wage affects unemployment, but its direct effect is not clear. Which I confirmed by testing Granger causality. Unemployment is further affected by domestic GDP and foreign GDP.
Klíčová slova: Minimum wage; Unemployment; VAR model; Kaitz index

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2022
Datum podání práce: 11. 1. 2024
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81437/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: