Oceňování opcí metodami Monte Carlo

Název práce: Oceňování opcí metodami Monte Carlo
Autor(ka) práce: Beznosková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Babušík, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá komplexní komparativní analýzou metod Monte Carlo aplikovaných na evropské, americké a asijské opce. S využitím programovacího jazyka Python posuzuje přesnost každé metody prostřednictvím rozsáhlých simulací. Porovnáním výsledků poukazuje na rozdíly v oceňování odlišných typů opcí s použitím širokého rozsahu hodnot parametrů a případně je srovnává s tradičními výpočetními modely. Práce navíc slouží jako praktický průvodce poskytující nástroje potřebné k provádění vlastních simulací oceňování.
Klíčová slova: oceňování opcí; Longstaff-Schwartz; Least-Squares Monte Carlo; Quasi-Monte Carlo; simulace v Pythonu; americké opce; evropské opce; Monte Carlo; asijské opce; protikladné proměnné; techniky snižování rozptylu; kontrolní proměnné
Název práce: Valuation of Options Using Monte Carlo Methods
Autor(ka) práce: Beznosková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Babušík, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on a comprehensive comparative analysis of Monte Carlo methods applied to European, American and Asian options. Using the Python programming language, it evaluates the accuracy of each method through extensive simulations. By comparing the results, it highlights the differences in the valuation of different types of options using a wide range of parameter values and, where appropriate, compares the results with traditional computational models. In addition, the paper serves as a practical guide providing the tools needed to perform your own valuation simulations.
Klíčová slova: Monte Carlo; antithetic variates; option pricing; control variates; Least-Squares Monte Carlo; Python simulations; European options; American options; Asian options; Longstaff-Schwartz; Quasi-Monte Carlo; variance reduction techniques

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 8. 2022
Datum podání práce: 11. 1. 2024
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81233/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: