Oceňování strukturovaných dluhopisů

Název práce: Oceňování strukturovaných dluhopisů
Autor(ka) práce: Ryazantseva, Natalia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se snaží představit metodiku oceňování strukturovaných dluhopisů. Ilustrativně je vybrán jeden strukturovaný dluhopis, jenž umožňuje předčasné ukončení na základě výkonnosti podkladového akciového instrumentu. Práce se odvíjí ve třech segmentech, přičemž úvodní část se soustředí na definici strukturovaných produktů, zejména dluhopisů, jejich historii a současné trendy. Následující kapitola vymezuje metodiky oceňování, simulací podkladových aktiv a objasňuje odhad parametrů nezbytných pro stanovení jejich hodnoty. Závěrečná kapitola zahrnuje ocenění výše uvedeného dluhopisu, hloubkovou analýzu vlivů parametrů na jeho ocenění a srovnávací posouzení odvozené hodnoty s tržní referenční hodnotou.
Klíčová slova: Strukturovaný dluhopis; simulace Monte Carlo; Geometrický Brownův pohyb; historická volatilita; model EWMA; výnosová křivka
Název práce: Valuation of structured bonds
Autor(ka) práce: Ryazantseva, Natalia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis endeavors to present a methodology for valuing structured bonds. Illustratively, a structured bond is selected, which allows for early termination based on the performance of the underlying equity instrument. The thesis unfolds in three segments, where the initial section concentrates on defining structured products, predominantly bonds, their history and current trends. The succeeding chapter delineates structured bonds pricing methodologies, methods for the estimation of the development of underlying assets and expounds on parameter estimation essential for determining their value. The concluding chapter encompasses the valuation of the aforementioned bond, an in-depth analysis of parameter influences on their pricing, and a comparative assessment of the derived value against the market benchmark.
Klíčová slova: historical volatility; EWMA model; yield curve; Structured bonds; Monte Carlo simulations; Geometric Brownian motion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2023
Datum podání práce: 12. 1. 2024
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84201/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: