Optimalizace plnění interních i externích DDA/SLA v datovém skladu banky

Název práce: Optimalizace plnění interních i externích DDA/SLA v datovém skladu banky
Autor(ka) práce: Klímová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smolníková, Markéta
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací plnění datových závazků v event-driven datovém skladu z prostředí finanční instituce. Cílem práce je na základě praktických zkušeností shrnout všechna best practices ohledně DDA, SLA a procesu zpracování dat do obecné optimalizační metodiky pro plnění datových závazků. Funkční aplikace dílčích součástí metodiky je demonstrována na příkladu velké české banky. Díky následování metodiky mohou firmy s obdobně stavěnými datovými sklady identifikovat překážky, které brání efektivnímu plnění SLA a implementovat optimalizace přinášející kontinuální zlepšování plnění těchto závazků.
Klíčová slova: bankovnictví; datový sklad; metodika; monitoring; optimalizace; reporting; SLA; DDA
Název práce: Optimization of Internal and External DDA/SLA Achievement in a Bank’s Data Warehouse
Autor(ka) práce: Klímová, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Smolníková, Markéta
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the optimization of data SLAs achievement in an event-driven data warehouse from a financial institution environment. The aim of the thesis is to summarize all the best practices regarding DDA, SLA and data processing into a general optimization methodology for data commitments fulfillment based on practical experience. The functional application of the components of the methodology is demonstrated on the example of a large Czech bank. By following this methodology, companies with similarly constructed data warehouses can identify the obstacles that prevent effective SLA achievement and implement optimizations that bring continuous improvement in the fulfillment of these commitments.
Klíčová slova: banking; data warehouse; DDA; methodology; monitoring; optimization; reporting; SLA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data a analytika pro business
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2023
Datum podání práce: 28. 4. 2024
Datum obhajoby: 3. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85265/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: