Politika soudržnosti v EU a ČR mezi obdobími 2007 - 2013 a 2014 - 2020 se zaměřením na zaměstnanost a trh práce

Název práce: Politika soudržnosti v EU a ČR mezi obdobími 2007 - 2013 a 2014 - 2020 se zaměřením na zaměstnanost a trh práce
Autor(ka) práce: Nebeská, Olga
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Loužek, Marek; Valenčík, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřená na fondy Evropské unie využívané v rámci politiky soudržnosti, a to zejména v oblasti zaměstnanosti a trhu práce. Cílem práce je ověření, zda zaměstnanost a trh práce mají v rámci politiky soudržnosti rostoucí podporu a zda dochází k posunu od dotačního uvažování směrem k modernějším finančním nástrojům. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Hlavní důraz je kladen na analýzu programového období 2007 – 2013 a 2014 – 2020 v oblasti trhu práce a zaměstnanosti v ČR a komparace na základě vybraných kritérií v posledních dvou závěrečných kapitolách. Kontext komparovaných dvou programových období je doplněn i o náhled na vývoj politiky soudržnosti, vč. regionálních rozvojových programů jako předchůdců dnešních operačních programů. Část práce je věnována i reformním snahám o snížení administrativní náročnosti a zavedení nových prvků, orientovaných na vyšší efektivitu a výkonnost. Téma zaměstnanosti a trhu práce je spojeno s řadou důležitých strategických dokumentů na evropské úrovni, které jsou provázány do programování i realizace politiky soudržnosti.
Klíčová slova: politika soudržnosti; Evropská unie; zaměstnanost; víceletý finanční rámec; regionální politika
Název práce: Cohesion Policy in the EU and the Czech Republic between the periods 2007 - 2013 and 2014 - 20202 with a focus on employment and labour market
Autor(ka) práce: Nebeská, Olga
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Loužek, Marek; Valenčík, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work is focused on European Union funds used within the Cohesion Policy, especially in the area of employment and the labour market. The aim of the work is to verify whether employment and the labour market have increasing support within the Cohesion Policy and whether there is a shift from subsidy thinking towards more modern financial instruments. The work is divided into seven chapters. The main emphasis is laid on the analysis of the programming period 2007 – 2013 and 2014 – 2020 in the area of the labour market and employment in the case of the Czech Republic and comparison based on selected criteria, in the last two final chapters. The context of the two programming periods compared is supplemented by an overview of the development of Cohesion Policy, incl. regional development programs as predecessors of today's operational programs. Part of the work is also devoted to reform efforts to reduce administrative complexity and introduce new elements, oriented towards higher efficiency and performance. The topic of employment and the labour market is linked to a number of important strategic documents at the European level, which are linked to the programming and implementation of Cohesion Policy.
Klíčová slova: regional policy; Cohesion Policy; European Union; employment; multiannual financial framework

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2020
Datum podání práce: 2. 5. 2024
Datum obhajoby: 13. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74666/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: