Influencer marketing jako nástroj marketingové komunikace: případové studie Loro Oro

Název práce: Influencer marketing jako nástroj marketingové komunikace: případové studie Loro Oro
Autor(ka) práce: Baranichenko, Ekaterina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gburíková, Alžbeta
Oponenti práce: Božková, Karolína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na influencer marketing jako klíčový nástroj marketingové komunikace. Hlavním cílem práce je posoudit účinnost influencer marketingu jako nástroje marketingové komunikace a navrhnout doporučení pro efektivnější online komunikaci prostřednictvím influencerů pro vybranou značku Loro Oro. V teoretické části práce jsou popsány nástroje tradičního marketingového mixu a je zdůrazněna transformace komunikačního mixu díky rozvoji internetu a sociálních sítí. Detailně jsou rozebrány moderní nástroje marketingové komunikace, zejména influencer marketing, s ohledem na jejich klíčové vlastnosti a efektivitu. Metodologická část obsahuje popis výzkumných metod, které byly využity k analýze účinnosti influencer marketingu u vybrané značky, včetně analytických přístupů, pozorování a kvalitativních rozhovorů. Praktická část se věnuje detailní analýze využití influencer marketingu u českého výrobce kožených kabelek a doplňků, značky Loro Oro. Speciální pozornost je věnována online strategiím značky na sociálních sítích, kde Loro Oro aktivně spolupracuje s influencery k propagaci svých produktů. Analytická část zahrnuje sběr a analýzu dat z různých zdrojů, včetně sociálních médií a webových stránek, a obsahuje přímé rozhovory s marketingovým týmem značky. Kromě toho bylo provedeno několik hloubkových rozhovorů s cílovou skupinou značky, jak s existujícími, tak potenciálními zákazníky, aby se zjistilo, jak influencer marketing ovlivňuje jejich nákupní rozhodování. Na závěr praktické části jsou představena doporučení pro zlepšení využití influencer marketingu značky Loro Oro. Doporučuje se pečlivý výběr influencerů, nejen s ohledem na obsah a styl jejich profilu, ale i na estetický vzhled, který by měl korespondovat s estetikou značky. Dalé analýza ukázala, že cílová skupina upřednostňuje kreativně zpracovanou reklamu ve video formátu. Další doporučení se týká expanze na zahraniční trhy, kde je klíčové adaptovat obsah tak, aby respektoval kulturní a sociální kontext cílového trhu, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšné komunikace a posiluje autenticitu značky.
Klíčová slova: online marketing; Loro Oro; Influencer marketing; influencer; marketingová komunikace
Název práce: Influencer Marketing as a Tool of Marketing Communication: Case Study of Loro Oro
Autor(ka) práce: Baranichenko, Ekaterina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gburíková, Alžbeta
Oponenti práce: Božková, Karolína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on influencer marketing as a key tool of marketing communication. The main objective of the thesis is to assess the effectiveness of influencer marketing as a tool of marketing communication and to propose recommendations for more effective online communication through influencers for the selected brand Loro Oro. The theoretical part describes the tools of the traditional marketing mix and emphasizes the transformation of the communication mix due to the development of the internet and social networks. Modern marketing communication tools, especially influencer marketing, are discussed in detail, focusing on their key features and effectiveness. The methodological section includes a description of the research methods used to analyze the effectiveness of influencer marketing for the selected brand, including analytical approaches, observation, and qualitative interviews. The practical part is devoted to a detailed analysis of the use of influencer marketing by the Czech manufacturer of leather handbags and accessories, Loro Oro. Special attention is given to the online strategies of the brand on social networks, where Loro Oro actively collaborates with influencers to promote its products. The analytical part involves collecting and analyzing data from various sources, including social media and websites, and includes direct interviews with the brand's marketing team. Additionally, several in-depth interviews were conducted with the brand's target group, including existing and potential customers, to determine how influencer marketing influences their purchasing decisions. The conclusion of the practical part presents recommendations for improving the use of influencer marketing for the brand Loro Oro. It is recommended to carefully select influencers, not only considering the content and style of their profiles but also their aesthetic appearance, which should correspond with the brand's aesthetics. The analysis showed that the target group prefers creatively processed advertisements in video format. Another recommendation concerns expansion into foreign markets, where it is crucial to adapt content to reflect the cultural and social context of the target market, which increases the likelihood of successful communication and strengthens the authenticity of the brand.
Klíčová slova: Influencer marketing; influencer; marketing communication; online marketing; Loro Oro

Informace o studiu

Studijní program / obor: Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2024
Datum podání práce: 5. 5. 2024
Datum obhajoby: 26. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86987/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: