Zásady brand identity a jejich aplikace při tvorbě návrhu brand identity svíček Emiu

Název práce: Zásady brand identity a jejich aplikace při tvorbě návrhu brand identity svíček Emiu
Autor(ka) práce: Ngoová, Thi Thanh Huyen
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Božková, Adéla
Oponenti práce: Dědic, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá procesem tvorby brand identity s konkrétním zaměřením na segment svíček. Cílem práce je navržení funkční a ucelené brand identity pro začínající značku ručně vyráběných svíček EMIU. Teoretická část se věnuje především samotnému procesu návrhu identity značky, představuje její základní prvky a důležité principy a zásady, na které je třeba při tvorbě návrhu myslet. Důraz je přitom kladen na prvky, které je vhodné uvádět v brand manuálu. Součástí teoretické části je rešerše brand identit v segmentu vonných svíček, včetně praktických ukázek. Získané poznatky nabízí detailnější přehled o segmentu svíček a slouží jako zdroj informací a inspirace pro praktickou část. Praktická část vychází z knihy Aliny Wheeler o budování brand identity a v pěti krocích představuje proces tvorby identity značky na konkrétním návrhu pro značku EMIU. Výstupem bakalářské práce je návrh ucelené brand identity svíček EMIU, včetně strukturovaného brand manuálu, který může značka začít používat ke své komunikaci. Navržená brand identity je ověřena dotazníkovým šetřením.
Klíčová slova: identita značky; brand manuál; svíčky; značka; grafické prvky
Název práce: Brand identity principles and their application in the process of designing the brand identity of candles EMIU
Autor(ka) práce: Ngoová, Thi Thanh Huyen
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Božková, Adéla
Oponenti práce: Dědic, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis deals with the process of creating brand identity with a specific focus on the candle segment. The aim of the thesis is to design an efficient and coherent brand identity for a start-up brand of handmade candles EMIU. The theoretical part focuses mainly on the brand identity design process itself, presenting the basics and important principles and guidelines to keep in mind while creating the design. Emphasis is placed on the elements that are advisable to include in a brand manual. The theoretical part includes a research of brand identities in the scented candle segment, including practical examples. The knowledge gained offers a more detailed overview of the candle segment and serves as a source of information and inspiration for the practical part. The practical part is based on Alina Wheeler's book on brand identity building and demonstrates in five steps the process of creating a brand identity on a specific project for the brand EMIU. The output of the bachelor thesis is a proposal of a comprehensive brand identity for candle brand EMIU, including a structured brand manual that the brand can start using for its communication. The proposed brand identity is validated through a questionnaire survey.
Klíčová slova: brand manual; candles; brand identity; brand; graphic elements

Informace o studiu

Studijní program / obor: Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2023
Datum podání práce: 6. 5. 2024
Datum obhajoby: 27. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86530/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: