Zhodnocení projektového řízení festivalu Banán fest

Název práce: Zhodnocení projektového řízení festivalu Banán fest
Autor(ka) práce: Vu, Thanh Huyen
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gburíková, Alžbeta
Oponenti práce: Ivanega, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na podrobnou analýzu projektu Banán Fest od neziskové organizace Viet Up z hlediska projektového řízení, protože se v poslední době aktivněji podílí na pořádání nejrůznějších událostí, a právě tento festival byl vrcholem jejich aktivit v roce 2023. Cílem této práce je definice všech špatně aplikovaných prvků projektového managementu a následný návrh řešení nalezených problémů pro efektivnější vedení budoucích projektů. Na začátku se odbornou rešerší věnuje základní definicí projektu a dále projektového řízení z pohledu historie, rozdělení a struktury. Spolu s tím se zabývá důležitými aspekty při řízení projektového týmu a výhody správné aplikace projektového managementu. V analytické části analyzuje multižánrový festival Banán Fest podle jednotlivých fází projektu pomocí kvalitativně zvolené metody výzkumu spočívající v hloubkových rozhovorech se členy projektového týmu. Na základě těchto rozhovorů se následně definují silné a slabé stránky řízení celého festivalu, které přispívají k vytvoření všech doporučení pro budoucí projektové manažery a jejich organizačního týmu. Výsledek výzkumu spočívá ve výběru a zhotovení vhodných nástrojů projektového řízení mezi nimiž patří organizační struktura projektového týmu vycházející z potřeby jasného nastavení komunikace a spolupráce. Dále zahrnuje work breakdown structure, která podrobně popisuje jednotlivé kroky k realizaci festivalu, a v neposlední řadě i Ganttův diagram pro zlepšení kontroly aktuálního stavu dílčích úkolů v čase. Mimo jiné jsou jeho součástí i doporučení pro budoucího projektového manažera, které kladou velký důraz na práci s motivací projektového týmu spolu s řádným seznámením jejich rolí a odpovědností a neustálé monitorování práce na projektu.
Klíčová slova: projekt; projektové řízení; nezisková organizace; festival
Název práce: Evaluation of the project management of the Banán fest festival
Autor(ka) práce: Vu, Thanh Huyen
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gburíková, Alžbeta
Oponenti práce: Ivanega, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis focuses on a detailed analysis of the Banana Fest project by the non-profit organization Viet Up, from a project management perspective, as they have recently become more active in organizing various events and this festival was the highlight of their activities in 2023. The aim of this thesis is to define all the inefficiently applied elements of project management and then propose solutions to the problems found for more effective management of future projects. This thesis first starts with an expert research on the basic definition of a project and then project management in terms of history, division and structure. Along with this, it moved on to discuss the important aspects in managing a project team and the benefits of proper application of project management. In the analytical part, the multi-genre Banana Fest according to the different phases of the project using a qualitative research method consisting of in-depth interviews with project team members is analysed. Based on these interviews, the strengths and weaknesses of the management of the entire festival are then defined, which contribute to the development of all recommendations for the future project managers and their organizational team. The result of the research consists in the selection and construction of appropriate project management tools, including the organizational structure of the project team based on the need for clear communication and collaboration. A work breakdown structure that details the steps to implement the festival is also included, and, last but not least, a Gantt chart to improve the control of the current status of the sub-tasks. Among other things, recommendations for the future project manager, which place a strong emphasis on working with the motivation of the project team, along with a proper introduction of their roles and responsibilities and continuous monitoring of the project work over time are highlighted.
Klíčová slova: project management; project; non-profit organization; festival

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2022
Datum podání práce: 6. 5. 2024
Datum obhajoby: 26. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79548/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: