Design interaktivní kulturní mapy města Tábor

Název práce: Design interaktivní kulturní mapy města Tábor
Autor(ka) práce: Vybíralová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dědic, Filip
Oponenti práce: Kania, Karolina Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice navrhování digitálních produktů. Důraz je kladen na význam uživatele a pochopení jeho potřeb a motivací jako východiska k připravení efektivního návrhu pro následné technické zpracování. Cílem práce je vytvořit prototyp interaktivního uživatelského rozhraní kulturní mapy mikroregionu Táborska s možností vkládat nové prodněty. A tím poskytnout službu efektivního informačního nástroje aktérům kulturního života, obyvatelům i návštěvníkům regionu. Teoretická část práce přibližuje metodiku navrhování a vývoje digitálních produktů se zaměřením na aspekty UX/UI, interakčního designu a designu zaměřeného na člověka. Praktická část obsahuje detailní dokumentaci přípravné fáze projektu. Zaměřuje se především na pochopení potřeb koncového uživatele. Principy popsané v předešlých kapitolách jsou pak apliko-vány při tvorbě výsledného prototypu, zpracovaného pomocí nástroje Figma.
Klíčová slova: interakční design; design zaměřený na člověka; goal directed design; UI/UX; prototyp; mapa; kultura
Název práce: Design of an interactive cultural map of the Táborsko microregion
Autor(ka) práce: Vybíralová, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dědic, Filip
Oponenti práce: Kania, Karolina Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The presented bachelor‘s thesis addresses the issue of designing digital products. Emphasis is placed on the importance of the user and understanding their needs and motivations as the basis for preparing an effective design for subsequent technical processing. The aim of the thesis is to create a prototype of an interactive user interface for the cultural map of the microregion of Táborsko with the possibility to add new points of interest. This aims to provide a service as an effective information tool for cultural stakeholders, residents, and visitors to the region. The theoretical part of the thesis introduces the methodology of designing and developing digital products focusing on aspects of UX/UI, interaction design, and human-centered design. The practical part includes detailed documentation of the preparatory phase of the project, focusing primarily on understanding the needs of the end-user. The principles described in the previous chapters are then applied in the creation of the final prototype, developed using the Figma tool.
Klíčová slova: human oriented design; goal directed design; interaction design; prototype; UI/UX; culture; culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2023
Datum podání práce: 6. 5. 2024
Datum obhajoby: 26. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86661/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: