Redesign webu pilates studia s využitím UX a UI metod

Název práce: Redesign webu pilates studia s využitím UX a UI metod
Autor(ka) práce: Amelyanenka, Yana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dědic, Filip
Oponenti práce: Kopta, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá návrhem redesignu webové stránky Studia Pilates s využitím UX a UI metod. Cílem práce je zlepšit přehlednost a navigaci stránky, aktualizovat zastaralý vzhled webu a harmonizovat vizuální podobu s nově zrekonstruovanými prostory studia. Dílčím cílem je poskytnout teoretický základ v oblasti UX a představit základní metody použité pro průzkum a samotný redesign. Pro dosažení cílů práce byla provedena analýza současného stavu webu z obecného a heuristického hlediska. Dále byla provedena analýza přímé konkurence pomocí metody SWOT a vytvořena sitemapa budoucí webové stránky. Na základě rozhovorů s cílovou skupinou studia a zadavatelem redesignu byla vytvořena persona typického klienta Studia Pilates, která byla aplikována při návrhu low a high-fidelity prototypů. Výsledkem práce je vysoko fidelitní responzivní návrh webové stránky Studia Pilates v aplikaci Figma, který byl testován s cílovou skupinou i zadavatelem redesignu.
Klíčová slova: User experience; user interface; webový design; UX; Figma; UI; redesign; wireframe; low-fidelity; high-fidelity; prototyp; uživatelské testování
Název práce: Redesign of the pilates studio website using UX and UI methods
Autor(ka) práce: Amelyanenka, Yana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dědic, Filip
Oponenti práce: Kopta, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on redesigning the Studio Pilates website using UX and UI methods. The aim is to improve the site's clarity and navigation, update its outdated look, and align its visual identity with the studio's newly reconstructed spaces. A secondary goal is to provide a theoretical foundation in UX and introduce the basic methods used for research and the redesign process. To achieve these goals, an analysis of the current website was conducted from both a general and heuristic perspective. Additionally, a direct competition analysis was carried out using the SWOT method, and a sitemap for the future website was created. Based on interviews with the studio's target audience and the client, a persona of a typical Studio Pilates client was developed and applied in designing both low and high-fidelity prototypes. The outcome of the thesis is a high-fidelity responsive design of the Studio Pilates website in the Figma application, which was tested with both the target audience and the client.
Klíčová slova: User experience; user interface; Figma; wireframe; high-fidelity; prototype; usability testing; webdesign; UX; UI; redesign; low-fidelity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2022
Datum podání práce: 6. 5. 2024
Datum obhajoby: 26. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83361/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: