Směřuje Sdružení národů jihovýchodní Asie k měnové unii?

Název práce: Směřuje Sdružení národů jihovýchodní Asie k měnové unii?
Autor(ka) práce: Srp, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Řežábek, Pavel
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou potenciálního směřování Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN)/ASEAN+3 k vytvoření měnové unie. Výzkum se zaměřuje na období 1987 až 2019 a využívá data ze všech členských zemí tohoto uskupení. Cílem je ověřit hypotézu, zda ASEAN+3 může být považován za Optimální měnovou oblast (OCA) na základě stanovených ekonomických kritérií. Metodologicky práce spočívá v literární rešerši, datové analýze, korelační analýze a shlukové analýze. Hlavní zjištění naznačují, že ASEAN+3 jako celek nepředstavuje vhodnou OCA, převážně kvůli výrazné heterogenitě v regionu. Shluková analýza odhalila, že některé země jsou si vzájemně bližší a více provázané. Ačkoliv toto rozdělení do clusterů samo o sobě neznamená, že tyto skupiny zemí plní kritéria vhodné OCA, naznačuje to větší potenciál pro utvoření OCA v těchto specificky provázaných skupinách. Na základě rozdělení do tří clusterů v různých obdobích studie byly v prvním clusteru zařazeny země jako Myanmar bez signifikantních vztahů, ve druhém Čína, Laos a Kambodža, a ve třetím Vietnam, Thajsko, Singapur, Jižní Korea, Filipíny, Malajsie, Brunej, Indonésie a Japonsko. Práce dále navrhuje další výzkum s použitím sofistikovanějších ekonometrických metod, který by mohl poskytnout hlubší porozumění této problematice.
Klíčová slova: měnová unie; optimální měnová oblast; korelační analýza; shluková analýza; ASEAN+3
Název práce: Is the Association of Southeast Asian Nations moving towards a monetary union?
Autor(ka) práce: Srp, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Řežábek, Pavel
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis examines the potential trajectory of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)/ASEAN+3 towards forming a monetary union. The research focuses on the period from 1987 to 2019, utilizing data from all member countries of the bloc. The objective is to test the hypothesis whether ASEAN+3 can be considered an Optimal Currency Area (OCA) based on defined economic criteria. Methodologically, the work involves literature review, data analysis, correlation analysis, and cluster analysis. The main findings suggest that ASEAN+3 as a whole does not constitute a suitable OCA, primarily due to a significant heterogeneity in the region. Cluster analysis revealed that some countries are more closely related and interconnected. Although this clustering does not itself mean that these groups of countries meet the criteria for a suitable OCA, it indicates a greater potential for forming an OCA among these specifically interconnected groups. Based on the division into three clusters during different periods of the study, the first cluster included countries like Myanmar with no significant relationships, the second included China, Laos, and Cambodia, and the third included Vietnam, Thailand, Singapore, South Korea, the Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, and Japan. The work proposes further research using more sophisticated economeštric methods, which could provide deeper insights into this issue.
Klíčová slova: cluster analysis; ASEAN+3; monetary union; correlation analysis; optimal currency area

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 5. 2022
Datum podání práce: 10. 5. 2024
Datum obhajoby: 25. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80634/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: