Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Účetní výkaz rozvaha dle české účetní legislativy a IFRS

Autor práce: Houdková, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Účetní výkaz rozvaha dle české účetní legislativy a IFRS
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá účetní závěrkou dle české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, s podrobnějším zaměřením na výkaz o finanční pozici neboli rozvahu. Nejprve charakterizuje jednotlivé součásti účetní závěrky dle české účetní legislativy a poté dle IFRS. V textu práce jsou rovněž popsány nejvýznamnější rozdíly týkající se sestavování rozvahy a vykazování jednotlivých položek rozvahy mezi oběma účetními systémy.
Klíčová slova: odlišnosti; rozvaha; účetní závěrka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Účetní výkaz rozvaha dle české účetní legislativy a IFRS
Překlad názvu: Accounting statement balance sheet according to the accounting legislature of Czech Republic and International financial reporting standards.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor work is dealing with financial statements according to the accounting legislature of Czech Republic and to the International financial reporting standards, with more detailed sight on Statement of financial position by another name on balance sheet. At first it characterizes single parts of financial statements according to the legislature of Czech Republic and then according to the IFRS. In the elaboration of this work, there are also described the most important differences between those two financial systems which concern to the putting the balance sheet together and stating the single items of the balance sheet.
Klíčová slova: differences; balance sheet; Financial statement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2010
Datum podání práce: 13. 5. 2010
Datum obhajoby: 21.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce24286_xhouk04.pdf [1,04 MB]
Hodnocení vedoucího24286_boksova.pdf [100,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/24286/podrobnosti