Virtuální konstrukce sociální reality skrze online komunikaci a sociální sítě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Virtuální konstrukce sociální reality skrze online komunikaci a sociální sítě
Autor práce:
Klouček, Viktor
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Rosický, Antonín
Osoba oponující práci:
Sigmund, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce je studií vlivu internetu na formování sociální reality. Hlavním faktorem na tvorbě sociální reality je prvek socializace, tedy komunikace. V této práci se zaměřuji na online komunikaci a socializaci, probíhající pomocí chatů, diskusí, blogů, fór shrnutě existující pod pojmem sociální sítě, které si dnes dobyly velmi silné postavení mezi komunikačními aplikacemi, přístupnými na internetu. Pokusil jsem se zjistit, jak online komunikace působí na člověka a jak blízké vazby si člověk může ve virtuálním prostředí vytvořit s ostatními členy těchto prostředí. Dnešní technologie vytvářejí nové formy komunikace a způsoby a vazby mezi online členy komunikačních skupin jsou odlišné od reálných. Vzdálenost již není rozhodující a je bráno jako samozřejmé interagovat a tedy i ovlivňovat a být ovlivňován člověkem z rozdílého geografického, sociálního, ekonomického, či politického prostředí. To vše má vliv na konstrukci sociální reality komunikujících. Studie proběhla formou dotazníku. Dotazník byl rozeslán dvěma stům lidem, od kterých se mi jich vrátilo celkem 107. Více než polovina ze 107 respondentů se navzájem nezná, pocházejí z různých sociálních vrstev a různých oblastí v rámci České Republiky. Věkové rozmezí respondentů je 15-63 let. Respondenti byli dotazováni na otázky směřující na reálnost virtuální komunikace, virtuální přátelství a vazby mezi členy skupin. Dále pak na autenticitu informací a částečně i na vliv reklamy při rozhodování. Vlastním příspěvkem byla konstrukce dotazníku a analýza odpovědí směrem k vytvoření závěrů o vlivech online komunikace na vnímání a formování sociální reality. Analýza zaměřená na respondenty trávící na internetu většinu času přinesla zajímavé závěry ve srovnání se skupinami, u nichž je podíl času tráveného online menší. Práce začíná teoretickým shrnutím reality, její konstrukce a vlivy, dále pak online aplikacemi a vědeckými pracemi zahrnující jejich dopady, jak pozitivní, tak negativní. Následuje studie a představení vzorku respondentů, spolu se základními otázkami, hypotézami a interpretace odpovědí s přihlédnutím na předchozí práce. V závěru shrnuji výsledky práce a načrtávám přibližný pohled do budoucnosti, co se virtuální komunikace a jejích vlivů týče. V části přílohy je uveden dotazník a podrobnější odpovědi respondentů na čas trávený u různých aplikací.
Klíčová slova:
kyberprostor; komunikace; internet; virtuální život; realita; sociální sítě

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2009
Datum podání práce:
12. 5. 2010
Datum obhajoby:
21.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21688_xklov04.pdf [482,53 kB]
Veřejná příloha:
3757_xklov04.pdf [496,43 kB]
Oponentura:
15283_sigmund.pdf [40,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
21688_rosicky.pdf [118,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21688/podrobnosti