Marketingový význam body image: Komparace vnímání body image v americkém a čínském kulturním prostředí na vybraném segmentu

Autor práce: Skokanová, Dagmar
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Boučková, Jana
Osoba oponující práci: Souček, Zdeněk; Tomek, Gustav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingový význam body image: Komparace vnímání body image v americkém a čínském kulturním prostředí na vybraném segmentu
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předkládaná disertační práce je zaměřena na zkoumání diferencí vnímání body image ve spotřebním marketingu ve dvou relativně odlišných kulturních prostředích - USA a Číně - na vybraném vzorku respondentů (univerzitní studenti), jejich základní odlišnosti ve vnímání ideálního image těla, rozdíly v postoji ke zdobení a úpravě těla. Pomocí obsahové analýzy zvoleného tištěného média zkoumá odlišnosti ve vyobrazování ženských a mužských těl v reklamě v obou zkoumaných zemí, včetně analýzy produktových kategorií.
Klíčová slova: body image; reklama; spotřební chování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingový význam body image: Komparace vnímání body image v americkém a čínském kulturním prostředí na vybraném segmentu
Překlad názvu: Importance of Body Image Marketing: Comparison of Body Image Perception in American and Chinese cultural environment on selected segment
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This dissertation is focused on exploring differences of perception of body image in consumer marketing in two relatively diverse cultural backgrounds - the United States and China - on a sample of respondents (university students), their fundamental differences in perceptions of ideal body image, differences in attitude to decorate, and modify body. Using content analysis of selected print media portrayed examines differences in female and male bodies in advertising in both countries examined, including analysis of product categories.
Klíčová slova: body image; consumer behavior; advertisement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2007
Datum podání práce: 20. 12. 2010
Datum obhajoby: 26.01.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce29621_dusd01.pdf [4,18 MB]
Veřejná příloha4722_dusd01.xls [1,11 MB]
Veřejná příloha4723_dusd01.docx [80,27 kB]
Oponentura18689_Souček.pdf [19,61 kB]
Oponentura18690_Tomek.pdf [159,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/29621/podrobnosti