Developing a business strategy to achieve sustainable competitive advantage for Trafin Oil, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Developing a business strategy to achieve sustainable competitive advantage for Trafin Oil, a.s.
Autor práce:
Noga, Michał
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci:
Krause, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá navržením podnikové strategie pro společnost Trafin Oil, a.s. s cílem dosažení udržitelné konkurenční výhody. Trafin Oil, a.s. je malý podnik operující na trhu s odpadními oleji. Pro dosažení cíle práce byl proveden široký výzkum stávající literatury v oboru strategie. Vyčleněné teoretické rámce jsou důkladně použity v části praktické a spolu s krátkým dotazníkovým šetřením a hloubkovými pohovory se zaměstnanci slouží pro lepší pochopení strategické pozice společnosti. Poznatky získané analýzou slouží k navržení konkurenční strategie, která je postavena na unikátní strategické pozici a odlišných aktivitách zapojených do tvoření hodnoty. Navržená strategie zaručí firmě větší svozovou stabilitu a přinese udržitelnější zisky.
Klíčová slova:
konkurence; konkurenční výhoda; strategie; diferenciace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 11. 2011
Datum podání práce:
1. 9. 2012
Datum obhajoby:
20.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34806_xnogm00.pdf [2,03 MB]
Oponentura:
28588_krausej.pdf [56,87 kB]
Hodnocení vedoucího:
34806_tylll.pdf [137,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34806/podrobnosti