Vliv korupce na hrubý domácí produkt

Autor práce: Kosičová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rotschedl, Jiří
Osoba oponující práci: Kadeřábková, Božena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv korupce na hrubý domácí produkt
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem práce je především vztah korupce a hrubého domácího produktu v prostoru Evropské unie. Cílem práce je zjistit směr působení korupce na HDP, přičemž stanovená hypotéza hovoří o negativním vlivu. V rámci teoretické části je analyzován pojem korupce, její definice, příčiny a rozdělení a je také provedena literární rešerše problematiky vztahu korupce a hospodářského růstu. V praktické části je provedena ekonometrická analýza potvrzující negativní vliv korupce na hrubý domácí produkt. Dále je také prozkoumán vliv korupce v rozdílném ekonomickém prostředí. V závěru jsou shrnuty veškeré poznatky z práce a je navrhnuto řešení problému korupce.
Klíčová slova: korupce; hrubý domácí produkt; Evropská unie; index vnímání korupce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv korupce na hrubý domácí produkt
Překlad názvu: The Impact of Corruption on Gross Domestic Product
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This paper deals with the relationship between corruption and gross domestic product in the territory of the European Union. The aim is to determine the direction of the effect of corruption on GDP. Setting hypothesis talks about the negative impact. The theoretical part analyzes the concept of corruption, its definition, causes and distribution and there is also a literature review focusing on the relationship of corruption and economic growth. In the practical part the econometric analysis confirms the negative impact of corruption on gross domestic product. Also the influence of corruption in different economic environments was examined. The conclusion summarizes all the knowledge of the work and it solves the problem of corruption.
Klíčová slova: corruption; the European Union; corruption perception index; great domestic product

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2014
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 16.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46088_xkosm52.pdf [1,12 MB]
Oponentura37927_chyh01.pdf [182,41 kB]
Oponentura39134_kaderabb.pdf [341,44 kB]
Hodnocení vedoucího46088_xrotj900.pdf [103,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46088/podrobnosti