Analýza důvěryhodnosti ţebříčků Brand Finance a Inter Brand na příkladu ocenění ochranné známky L´Oréal Paris

Autor práce: Nejezchlebová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svačina, Pavel
Osoba oponující práci: Mičáková, Veronika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza důvěryhodnosti ţebříčků Brand Finance a Inter Brand na příkladu ocenění ochranné známky L´Oréal Paris
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje srovnání výsledků ocenění označení L'Oréal Paris společnosti L'Oréal S.A. pomocí znaleckého ocenění a hodnot zveřejněných společnostmi Brand Finance a Inter Brand. Cílem práce je testování důvěryhodnosti ţebříčků Brand Finance a Inter Brand a jako zástupců konzultanských společností věnujících se oceňování označení. V práci bude podrobněji srovnána metodika těchto společností s metodami pouţívanými ve znaleckém ocenění jak v teoretické, tak praktické rovině.. Testování důvěryhodnoti bude provedeno na konkrétním ocenění ochranné známky L'Oréal Paris. Ochranná známka bude podrobena strategické analýze a rešerši. Finanční zdraví vlastníka ochranné známky, společnosti L'Oréal SA, bude prověřeno pomocí finanční analýzy. V poslední části bude ochranná známka oceněna dle nejběţnějších metodik znaleckého ocenění. Výsledky ocenění budou na závěr srovnány s výsledky v hodnocení dle Brand Finance a Inter Brand.
Klíčová slova: Ochranná známka; Inter Brand; Brand Finance; Značka; L´Oréal Paris; Ocenění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza důvěryhodnosti ţebříčků Brand Finance a Inter Brand na příkladu ocenění ochranné známky L´Oréal Paris
Překlad názvu: Analysis of the credibility of Brand Finance and Inter Brand ranking performed on the example of L´Oréal Paris trademark valuation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main topic of the diploma thesis is the comparison of the evaluation of brand L'Oréal Paris owned by L'Oréal company by the financial evaluation approaches versus rankings publicised by Brand Finance and Inter Brand representing global consultant companies. The goal is to analyze the credibility of Brand Finance and Inter Brand rankings as the examples of companies which publicize global brand rankings. The comparison is done on the specific evaluation of L'Oréal Paris trademark. The potencial is examined in the strategical analysis also with the quality of trademark registered with connection to L'Oréal Paris.The thesis contains financial analysis for the purpose of checking financial health of the company L'Oréal SA. In the last part the trademark is evaluated by the most common valuation methods.. The final value is compared with the ranking values of Brand Finance and Inter Brand.
Klíčová slova: Inter Brand; Brand Finance; L´Oréal; Trademarks; Brand

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2014
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 10.02.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46926_xnejt04.pdf [3,51 MB]
Oponentura38691_Mičáková.pdf [35,85 kB]
Hodnocení vedoucího46926_svacina.pdf [32,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46926/podrobnosti