The effect of the number of judges on the effectiveness of the judicial system

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The effect of the number of judges on the effectiveness of the judicial system
Překlad názvu:
Vliv počtu soudců na výstup soudního systému
Autor práce:
Jonáš, Václav
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dušek, Libor
Osoba oponující práci:
Vozárová, Pavla
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Práce zkoumá vliv počtu soudců na výstup soudů v České Republice. Je založena na teorii racionálního soudce a na hypotéze, která tvrdí, že po jmenování nových soudců, začnou současní soudci vynakládat menší snahu. Z toho pak plyne velmi malá nebo žádná změna ve výstupu soudů. Vytvářím model, který specifikuje výstup soudu jako funkci počtu soudců, celkového počtu případů a dalších proměnných. K odhadu model využívám následující metody: OLS, FE a 2SLS. Výsledky ukazují, že v případě okresních soudů nemá počet soudců vliv na výstup soudu. V případě krajských soudů, výsledky ukazují, že 10% nárůst v počtu soudců vyústí asi v 5% růst v počtu vyřešených případů. Výsledky také naznačují, že všechny soudy silně reagují na změny v celkovém počtu případů. Také dokazuji, že v České Republice neexistuje vztah mezi počtem a kvalitou vyřízených případů. Příspěvek práce k nepříliš rozsáhlé empirické literatuře podobného zaměření spočívá především v zahrnutí náročnosti případu do modelu a ve využití dat z České Republiky.
Klíčová slova:
celkový počet případů; racionální soudce; náročnost případů; počet soudců; Česká Republika; výstup soudů; jmenování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 6. 2014
Datum podání práce:
31. 1. 2015
Datum obhajoby:
19.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48344_xjonv00.pdf [1,84 MB]
Oponentura:
42814_xnikp01.pdf [398,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
48344_dusl00.pdf [398,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48344/podrobnosti