Transparentnost správy a řízení podniků v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transparentnost správy a řízení podniků v České republice
Autor práce:
Trešl, Filip
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Král, Pavel
Osoba oponující práci:
Tripes, Stanislav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu plnění povinnosti zveřejňování informací o své činnosti, konkrétně účetní závěrky, vybranými podniky v České republice. Teoretická část se věnuje legislativnímu rámci a diskuzi nad opodstatněností zákonem stanovených informačních povinností. Praktickou část tvoří vlastní analýza zdrojových dat získaných z veřejného rejstříku a vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného na reprezentativním vzorku podniků obou skupin; jak těch, které informační povinnost plní pravidelně, tak těch, kteří požadované dokumenty rejstříkovému soudu dosud ne-dodaly, případně je nedodaly vždy, kdy jim vznikla povinnost. V závěru je popsán zjištěný aktuální stav a možná řešení, která by přispěla k jeho zlepšení.
Klíčová slova:
e-government; rejstříkový soud; účetní závěrka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
02.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52679_tref00.pdf [3,76 MB]
Oponentura:
47376_xtris00.pdf [80,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
52679_kralpa.pdf [152,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52679/podrobnosti