Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Harmonizace práce a rodinného života u žen zaměstnankyň a podnikatelek

Autor práce: Nováková, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci: Franková, Emilie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Harmonizace práce a rodinného života u žen zaměstnankyň a podnikatelek
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem projektu je zjišťování dat v rámci procesu harmonizace rodinného a pracovního života v oslovených rodinách, ve kterých figuruje žena v roli zaměstnankyně a v roli podnikatelky. Teoretická část pojednává o aspektech, které ženám dopomáhají k snadnějšímu slaďování dvou životních oblastí - rodinné a pracovní. Konkrétně se tato část zabývá jednotlivými formami péče o dítě a typy finančních podpor ze strany státu. V neposlední řadě také pojednává o flexibilních formách pracovního úvazku s důrazem na jejich aktuální využívání napříč jednotlivými státy Evropské unie. Praktická část je zaměřena na zmapování strategií u vybraných rodin s ženou v pracovně právním vztahu a rodin s ženou podnikatelkou. Pro tyto účely byly s vybranými rodinami (muži i ženami) použity rozhovory a dotazníková šetření zaměřená na časovou dotaci jednotlivých úkonů v průběhu jednoho dne.
Klíčová slova: Harmonizace; institucionální péče o děti; kariéra; time management; well being; work life balance; volný čas; flexibilní formy pracovního úvazku; soukromá péče o děti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Harmonizace práce a rodinného života u žen zaměstnankyň a podnikatelek
Překlad názvu: Harmonization between work and family life of employed women and businesswomen
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to gather data within the harmonization proces between work and family life at addressed families where is the woman´s role either an employee or businesswoman. The theoretical part deals with aspects which help women with easier harmonization between two lifes areas - work and family. Specifically, this part deals with various forms of child care and types of financial support provided by the state. The thesis also solves the forms of flexible working hours, with emphasis on their current use across the European Union countries. The practical part is focused on mapping strategies in addressed families with a woman who is in labour-law relation and families with a businesswoman. For these purposes were chosen families (men and women) with which we were making inteviews and questionnaires focused on the time allocated to various tasks in one day.
Klíčová slova: Time management; Well being; Work life balance; Leisure time; Career; Flexible working hours; Private child care; Institutional child care; Harmonization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 10.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54476_xnovn07.pdf [1,88 MB]
Veřejná příloha13596_xnovn07.pdf [281,87 kB]
Oponentura47500_frankova.pdf [618,80 kB]
Hodnocení vedoucího54476_danielap.pdf [387,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54476/podrobnosti