Solventnostní rozvaha komerčních pojišťoven

Autor práce: Buben, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Osoba oponující práci: Randáková, Monika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Solventnostní rozvaha komerčních pojišťoven
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce řeší problematiku oceňování solventnostní rozvahy dle pravidel směrnice Solvency II, která měla být implementována k 1. 1. 2016, a porovnává ji s oceněním rozvahy komerčních pojišťoven podle aktuální české legislativy a mezinárodních účetních standardů IFRS. Práce vymezuje pojem pojistná smlouva jak v českém právu, tak ve standardu IFRS 4 a vyobrazení závazků spojených s těmito smlouvami v rozvaze. Výsledkem práce je vyobrazení vzorové solventnostní rozvahy s popisem způsobu jejího sestavení a ocenění z výchozí rozvahy sestavené podle českých předpisů.
Klíčová slova: pojistné smlouvy; pojišťovnictví; solventnostní rozvaha; Solvency II

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Solventnostní rozvaha komerčních pojišťoven
Překlad názvu: Solvency balance sheet of commercial insurance companies
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with a valuation of solvency balance sheet according to rules set in directive Solvency II, which should have been implemented as of January 1st, and compares the solvency balance sheet with valuation of insurance companies balance sheet according to current Czech legislation and international financial reporting standards IFRS. The thesis defines the concept of insurance contracts both in Czech law and standard IFRS 4 and reporting of liabilities related to those contracts in balance sheet. The result of thesis is illustrated sample of solvency balance sheet including description of how prepare and evaluate it based on default balance sheet prepared according to Czech law.
Klíčová slova: insurance contracts; insurance; solvency balance sheet; Solvency II

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2015
Datum podání práce: 16. 5. 2016
Datum obhajoby: 08.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce56196_xbubo00.pdf [1,20 MB]
Oponentura49434_randakm.pdf [204,69 kB]
Hodnocení vedoucího56196_boksova.pdf [34,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56196/podrobnosti