Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v prvním koncentrickém okruhu

Autor práce: Dítětová, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fišerová, Marie
Osoba oponující práci: Berková, Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v prvním koncentrickém okruhu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na didaktický rozbor majetku podniku a rozvahy v prvním koncentrickém okruhu učiva účetnictví na obchodních akademiích. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje samotné výuce účetnictví, zahrnuje legislativu, ze které výuka předmětu účetnictví vychází, uspořádání učiva spolu s didaktickými zásadami a didaktické pomůcky. Praktická část se zabývá samotným didaktickým rozborem tematického celku, zahrnuje doporučení pro výuku, jakým způsobem by měl vyučující postupovat při výkladu učiva, jaká schémata, tabulky a příklady by měl žákům během výuky předkládat.
Klíčová slova: změny rozvahových stavů; rozvaha; pasíva; aktiva; zdroje financování majetku; majetek podniku; didaktické zásady

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v prvním koncentrickém okruhu
Překlad názvu: Subject and didactic analysis of the topic Balance sheet in the first concentric circle
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis focuses on the didactic analysis of company property and balance sheet in the first concentric circle at Business Academies. The work is divided in two parts, the theoretical and the practical. The theoretical part introduces the teaching of accounting includes the legislative which the methods are based, arrangement of schoolwork with didactic principles and didactic techniques. The practical part is concerned with the didactic analysis itself, including my recommendation for education, in what way should teacher proceed while interpretation of material, which schemes, tables and excercises he should present to students.
Klíčová slova: changes in balance sheet conditions; company property; liabilities ; assets ; financial sources of property; balance sheet; didactic principles

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Economic Teaching Methodology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2012
Datum podání práce: 30. 9. 2013
Datum obhajoby: 19.09.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce39820_xditm00.pdf [613,02 kB]
Oponentura34199_xberk13.pdf [48,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/39820/podrobnosti