Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Průmysl 4.0 -- připravenost podniku na změnu obchodního modelu

Autor práce: Nobilisová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lorenc, Miroslav
Osoba oponující práci: Jirsák, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Průmysl 4.0 -- připravenost podniku na změnu obchodního modelu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá tématem čtvrté průmyslové revoluce a v jejím rámci připraveností firem na změny obchodních modelů. Jedná se o velice diskutované téma, jelikož čtvrtá průmyslová revoluce již ovlivňuje či bude ovlivňovat prakticky každou firmu. Z tohoto důvodu by na ni firmy měly být řádně připraveny. Cílem práce je vytvoření zralostního modelu a jeho následné využití pro ohodnocení zralosti firem z oblasti kovozpracujícího průmyslu. Zralost zde reprezentuje právě připravenost firem na blížící se změny. Praktické uplatnění modelu, založeného na podkladech z teoretické části práce a na již uskutečněných výzkumech s podobným zaměřením, je rovněž využito k ověření jeho funkčnosti.
Klíčová slova: průmyslová revoluce; Zralostní model; Obchodní model; Průmysl 4.0

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Průmysl 4.0 -- připravenost podniku na změnu obchodního modelu
Překlad názvu: Industry 4.0 - the company's readiness to change of the business model
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis focuses on the theme of the fourth industrial revolution and within it with the readiness of companies to change business model. This is very discussed subject, as the fourth industrial revolution already affects or will affect virtually every company. For this reason, companies should be properly prepared for it. The aim of the thesis is to create a maturity model and to use it to evaluate the maturity of companies from the metalworking industry. The maturity represents here the readiness of companies for approaching changes. The practical application of the model, based on the theoretical part of the thesis and the researches with a similar focus which were already carried out, is also used to verify its functionality.
Klíčová slova: Industry 4.0; industrial revolution; maturity model; business model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 14.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59955_xnobm00.pdf [5,83 MB]
Oponentura54527_jirsakp.pdf [433,12 kB]
Hodnocení vedoucího59955_lorencm.pdf [394,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59955/podrobnosti