Rada bezpečnosti OSN a nová bezpečnost: Vývoj chápání hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost

Autor práce: Tměj, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Osoba oponující práci: Trávníčková, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rada bezpečnosti OSN a nová bezpečnost: Vývoj chápání hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vývojem pojetí bezpečnosti v rozhodovací praxi Rady bezpečnosti OSN. Autor vychází z teoretického rámce, který nabízí podobor disciplíny mezinárodních vztahů, bezpečnostní studia, především pak z příspěvků tzv. kodaňské školy. Konkrétněji je v rámci této práce prokázáno, zda dochází v rámci činnosti Rady bezpečnosti OSN k vývoji chápaní bezpečnosti směrem k novému pojetí bezpečnosti, jak bylo formulováno v akademické debatě. S přispěním obsahové analýzy vybraných rezolucí Rady bezpečnosti OSN je vyhodnoceno, zda lze v rozhodovací praxi Rady bezpečnosti OSN pozorovat tzv. rozšiřování a prohlubování konceptu bezpečnosti. V návaznosti na výsledky analýzy jsou představeny související výzvy, které jsou zasazeny do širšího kontextu vývoje mezinárodních vztahů.
Klíčová slova: bezpečnost; Rada bezpečnosti OSN; hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost; obsahová analýza; diskurzivní analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rada bezpečnosti OSN a nová bezpečnost: Vývoj chápání hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost
Překlad názvu: UN Security Council and New Security: Evolution of Threats to International Peace and Security Understanding
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with a security concept evolution in a decision-making of the UN Security Council. Theoretical framework of the thesis is formed by a sub-discipline of international relations, the security studies, especially by contributions of Copenhagen School authors. Specifically, the thesis examines whether is the security concept applied by the UN Security Council in its decision-making evolving in the direction of so called new security concept, as formulated in the academic debate. With contribution of a content analysis of selected UN Security Council resolutions is assessed, whether the UN Security Council decision-making shows traces of broadening and deepening of the security concept. Based on the results of analysis related challenges are introduced. These are then reflected in a broader context of international relations development.
Klíčová slova: security; UN Security Council; threats to interantional peace and security; content analysis; discourse analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2015
Datum podání práce: 8. 12. 2017
Datum obhajoby: 24.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce51235_xtmej00.pdf [4,07 MB]
Oponentura51673_kalova.pdf [64,64 kB]
Hodnocení vedoucího51235_rolencj.pdf [61,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51235/podrobnosti