Evropská migrační politika v teorii a praxi

Autor práce:
Krlišová, Zdeňka
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Müller, Karel
Osoba oponující práci:
Fleissner, Kamil

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Evropská migrační politika v teorii a praxi
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na charakteristiku imigrační politiky Evropské unie v kontextu současné migrační krize zejména v letech 2015–2017, která vyvolala debaty o kvalitě fungování evropské imigrační politiky. Hlavním cílem práce je zjistit, zda postupný přesun imigrační politiky na nadnárodní úroveň přináší pozitivní výsledky a vede k racionalizaci imigrační politiky. Tyto pozitivní výsledky by se pak měly odrážet v posunu veřejného mínění, které přestává vnímat imigraci pouze jako hrozbu. Práce přináší ucelený náhled na migrační krizi v rámci vymezených teorií a konkrétně analyzuje reakce vlád a veřejného mínění v Německu, Itálii a České republice.
Klíčová slova:
migrace; imigrační politika; uprchlická krize; Evropská unie; supranacionalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů

Název katedry:
Katedra politologie

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Evropská migrační politika v teorii a praxi
Překlad názvu:
European Migration Policy in Theory and Practice
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the characteristics of the European Union immigration policy in the context of the current migration crisis, especially in the years 2015-2017, which triggered debates about the quality of the functioning of the European immigration policy. The aim of the thesis is to find out whether the sequential transfer of immigration policy to the supranational level brings positive results and leads to the rationalization of immigration policy. These positive outcomes should then be reflected in a shift in public opinion that stops perceiving immigration as a threat. The thesis provides a comprehensive view of the migration crisis within defined theories and specifically analyses the reactions of governments and public opinion in Germany, Italy and the Czech Republic.
Klíčová slova:
European Union; supranationalization; migration; immigration policy; refugee crisis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of Political Sciences

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 9. 2017

Datum podání práce:
26. 4. 2018

Datum obhajoby:
06.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62848_xkrlz00.pdf [1,01 MB]

Oponentura:
56650_xflek900.pdf [67,12 kB]

Hodnocení vedoucího:
62848_mullerk.pdf [64,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62848/podrobnosti