Vztah mezinárodního práva a vnitrostátní legislativní struktury platné na území ČR a jeho vliv na suverenitu státu a svobodu občanů

Autor práce: Pařík, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuba, Jaroslav
Osoba oponující práci: Lechner, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vztah mezinárodního práva a vnitrostátní legislativní struktury platné na území ČR a jeho vliv na suverenitu státu a svobodu občanů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o vlivu mezinárodních smluv na vnitrostátní právoa tím na suverenitu státu a svobodu občanů. Po představení pramenů v rámci materiálovéstudie jsou v teoretické části vysvětleny klíčové pojmy, základní historické souvislosti anázory expertů, které jsou nezbytné pro provedení rozboru. Ten hodnotí sledovaný vztahv různých obdobích včetně prognózy, jakým směrem se bude koncept EU v budoucnuubírat. V závěru práce je ověřena platnost položené hypotézy a související výstupy.
Klíčová slova: aplikační přednost norem; monismus; dualismus; Evropská unie; Lisabonská smlouva; mezinárodní právo; lidská práva; vnitrostátní legislativa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vztah mezinárodního práva a vnitrostátní legislativní struktury platné na území ČR a jeho vliv na suverenitu státu a svobodu občanů
Překlad názvu: The impact of the international law on the national legal system and subsequently on the country sovereignty and citizens´ freedom in Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis is focused on the impact of the international legislation onthe national legal system and subsequently on the country sovereignty and citizens´freedom. Based on resources introduction within material study the theoretical partexplains key terms, essential historical conditions and experts´ opinions necessary for theanalysis. The analysing part evaluates law systems´ interactions in different periodsincluding the prognosis of future EU concept proceedings. The conclusion brings avalidation of the given hypothesis and related outcomes.
Klíčová slova: international law; monism; dualism; human rights; European Union; Treaty of Lisbon; constitution; legal norms application priority; national legislation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2018
Datum podání práce: 10. 1. 2019
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67164_xpara07.pdf [1,57 MB]
Oponentura60147_lect01.pdf [507,73 kB]
Hodnocení vedoucího67164_kubj02.pdf [389,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67164/podrobnosti