Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza sledování televize a TV reklamy dětmi předškolního věku

Autor práce: Zumrová, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Osoba oponující práci: Novák, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza sledování televize a TV reklamy dětmi předškolního věku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá dětmi předškolního věku a jejich konzumací televize a televizních reklam. Teoretický část se věnuje masovým médiím, mediální komunikaci, reklamě a dítětem ve světě marketingu. Vše s bližším zaměřením na televizní médium a televizní reklamu. Věnuje se funkcím a typům masmédií, zkoumá český masmediální trh a vysvětluje pojem mediální konzument. Definuje reklamu a její přístupy k dětskému divákovi v předškolním věku. Analyzuje psychologii a mediální chování dětí, konkrétně ve vztahu k televizi a jejich vnímání a rozpoznávání reklamního obsahu na základě percepce rodičů. Praktická část analyzuje mediální deníky vyplňované po dobu jednoho týdne rodiči dětí předškolního věku. Na základě těchto dat analyzuje sledovací návyky dětí, vliv reklamy na ně a další aspekty, které souvisí s reklamou a televizí.
Klíčová slova: reklama; děti; televize; mediální konzumace; sledování TV

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza sledování televize a TV reklamy dětmi předškolního věku
Překlad názvu: Analysis of watching TV and television advertising by children of pre-school age
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with children of pre-school age and their consumption of television and television advertisements. The theoretic part is about mass media, media communication, advertising and the role of a child in the marketing world. All of this with a detailed focus on television and television advertisement. It explains the functions and types of mass media, examines the Czech mass media market and explains the concept of the media consumer. The thesis defines advertising and its approaches to a child in pre-school age. It analyzes psychology and media behaviour of children specifically in relation to television and their perception and recognition of advertising content based on their parents' perception. The practical part analyzes media diaries that were being filled in by the parents of pre-school aged children during one week. Based on this data the thesis analyzes the habits of children watching tv, the influence it has on them and other aspects that are related to advertising and television.
Klíčová slova: advertisement; children; media consumption; TV watching; television

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65698_zumk00.pdf [1,38 MB]
Veřejná příloha18370_zumk00.pdf [13,11 MB]
Oponentura60751_xnovm132.pdf [277,14 kB]
Hodnocení vedoucího65698_xgund00.pdf [99,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65698/podrobnosti