Sociálněmarketingové kampaně a jejich vnímání zákazníkem

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sociálněmarketingové kampaně a jejich vnímání zákazníkem
Autor práce:
Filippova, Tatiana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Chytková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Pašmik, Jaroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na použití sociálně marketingových kampaní pro řešení problému znečištění jednorázovým plastem. V teoretické části popisuje práce současnou produkci plastů a situaci kolem plastového znečištění. Zároveň se teoretická část věnuje vymezení pojmu sociální marketing a sociální reklama v teorii a na příkladech dvou kampaní, které se snaží zmenšit spotřebu jednorázových plastů. Byl proveden kvalitativní výzkum, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jak vybraná skupina respondentů vnímá efektivitu a používané strategie sociálního marketingu ve vybraných kampaních. Na základě výsledků polostrukturovaných rozhovorů je odpovězeno na výzkumné otázky, jak dané reklamy působí na cílovou skupinu, a jak je respondenty vnímána a odůvodněna efektivita jednotlivých strategií.
Klíčová slova:
jednorázový plast; kvalitativní výzkum; sociální reklama; plastové znečištění; polostrukturovaný rozhovor; sociální marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2018
Datum podání práce:
12. 5. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69024_filt00.pdf [861,60 kB]
Oponentura:
62038_qpasj00.pdf [70,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
69024_xchyz01.pdf [42,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69024/podrobnosti