Veřejná osobní doprava v Drážďanech a okolí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná osobní doprava v Drážďanech a okolí
Autor práce:
Novák, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Mervart, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat veřejnou osobní dopravu v Drážďanech a blízkém okolí. V teoretické části je hlavní pozornost věnována vymezení základních pojmů v oblasti dopravy, způsobům dělení dopravy, charakteristice dopravních oborů a integrovaného dopravního systému. V praktické části jsou tyto poznatky využity na konkrétním příkladu, německém městě Drážďany. Po charakteristice města, především z hlediska ekonomiky a dopravy, je podroben analýze integrovaný dopravní systém města a okolí v návaznosti na teoretickou část – postupně jsou představeny dopravní svaz, dopravci, zastoupené dopravní prostředky a tarifní systém. Následně jsou uvedeny současné trendy a možné budoucí projekty, které by bylo možné integrovat do veřejné osobní dopravy v tomto městě a zlepšit tak stávající systém fungování dopravy.
Klíčová slova:
integrovaný dopravní systém; Drážďany; osobní veřejná doprava; Dopravní svaz Horního Polabí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 9. 2018
Datum podání práce:
3. 6. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67385_novm18.pdf [4,00 MB]
Oponentura:
63420_mervart.pdf [477,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
67385_zeleny.pdf [367,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67385/podrobnosti