Digital marketing - komunikační strategie firmy s ohledem na rozdílné věkové skupiny

Autor práce: Marková, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Závodný Pospíšil, Jan
Osoba oponující práci: Baracová, Kristina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Digital marketing - komunikační strategie firmy s ohledem na rozdílné věkové skupiny
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá současnou digitální marketingovou komunikací značky NIVEA, rozdíly v digitální komunikaci s ohledem na rozdílné věkové skupiny a návrhem nové strategie, opírající se o rozhovory se zástupci digitální a mediální agentury. Návrh nové strategie zrcadlí také výsledky průzkumu prováděného pro účely této práce. Teoretická část obsahuje literární rešerše, které poskytují přehled o digitálním marketingu, jeho historii a trendech. Praktická část je zaměřena na zhodnocení současné komunikační strategie značky, výsledky marketingového průzkumu a opírá se o rozhovory se zástupci agentur, což je nezbytné pro naplnění cíle diplomové práce. Na základě výsledků dotazníku a rozhovorů jsou navrženy změny v digitální komunikaci reflektující rozdílné chování cílových skupin, které by měly vést k jejímu rozvoji a zefektivnění.
Klíčová slova: cílové skupiny ; digitální marketing; marketingová komunikace; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Digital marketing - komunikační strategie firmy s ohledem na rozdílné věkové skupiny
Překlad názvu: Digital marketing - Communication strategy of the company with respect to different age groups
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is engaged in analysis of current marketing digital communication of NIVEA brand and the differences between specific target groups. There are suggested new communication strategy which come out from online research and interview with representatives from digital and media agency. The theoretical part contains literary research which provides comprehensive overview about digital marketing, it´s history and trends. Practical part of this thesis is focused evaluation of current digital strategy and propose new strategy which based from results of the research and interviews. These methods are needed to do for achievement of goal of this study. There are suggested changes in digital communication which reflect different behaviour of target groups. New strategy should makes marketing communication more efficient and bring better results.
Klíčová slova: marketing; digital marketing ; marketing communication; target groups

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2018
Datum podání práce: 26. 6. 2019
Datum obhajoby: 29.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce67358_mark13.pdf [2,71 MB]
Veřejná příloha19105_mark13.docx [16,32 kB]
Veřejná příloha19106_mark13.docx [16,14 kB]
Veřejná příloha19107_mark13.docx [20,23 kB]
Oponentura63724_Baracová.pdf [61,61 kB]
Hodnocení vedoucího67358_zavj01.pdf [70,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67358/podrobnosti