Impact of Possible Catalan Independence on the Social Security System: The Case of Maternity Leave and Pension System

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Impact of Possible Catalan Independence on the Social Security System: The Case of Maternity Leave and Pension System
Překlad názvu:
Dopad možné nezávislosti Katalánska na systém sociálního zabezpečení: Případ mateřské dovolené a penzijního systému
Autor práce:
Šimánková, Andrea
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Brabec, Petr
Osoba oponující práci:
Zubíková, Adéla
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá potenciálním dopadem možné nezávislosti Katalánska na jeho sociální zabezpečení, konkrétně na starobní důchod a mateřskou dovolenou. Katalánsko podniklo několik kroků k získání nezávislosti, včetně zorganizování nelegálního referenda, za něž je několik představitelů Katalánska žalováno za rebelii. Bakalářská práce zobrazuje, že by separace měla negativní dopad na sociální zabezpečení, starobní důchodci a příjemci peněžité pomoci v mateřství by si pohoršili, protože uvolněné zdroje, které by byly jinak poslány Španělsku, by nepokryly celý deficit sociálního zabezpečení. Restriktivní fiskální politika, aplikována snižováním dávek, by měla pozitivní dopad na celkový katalánský rozpočet, který by byl přebytkový, protože možnost krytí deficitu zadlužením by se výrazně snížila a nová země by tak měla vytvářet rezervy, aby ji nedošly zdroje. Přebytek by ale mohl být použit na pokrytí snížení dávek či na investice. To by podléhalo následnému politickému rozhodnutí. Systém sociálního zabezpečení by ale ani po takovém kroku nebyl v přebytku.
Klíčová slova:
Penzijní systém; mateřská dovolená; separace; Sociální politika; Katalánsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2019
Datum podání práce:
15. 8. 2019
Datum obhajoby:
11.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68757_sima04.pdf [1,57 MB]
Oponentura:
64083_xzuba00.pdf [293,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
68757_xbrap20.pdf [195,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68757/podrobnosti