Specifika komunikace B2B s příkladem vybrané IT společnosti.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Specifika komunikace B2B s příkladem vybrané IT společnosti.
Autor práce:
Prudká, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Pavlousková, Iva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je vymezit specifika B2B komunikace, na konkrétním příkladu IT společnosti Profinit provést analýzu používaných komunikačních nástrojů a zhodnotit vhodnost volby těchto nástrojů vzhledem k cílové skupině komunikace. Práce je strukturována do celkem pěti kapitol. Cílem teoretické části je vymezit hlavní pojmy a charakterizovat jednotlivé fáze přípravy, realizace a zhodnocení komerčních komunikací. Poslední dvě kapitoly jsou pak věnovány praktickému příkladu komunikace IT společnosti Profinit, jejímu zhodnocení a doporučením.
Klíčová slova:
IT; komerční komunikace; B2B

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2008
Datum podání práce:
17. 12. 2008
Datum obhajoby:
19.01.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
17086_xprub03.pdf [2,04 MB]
Hodnocení vedoucího:
17086_postler.pdf [28,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/17086/podrobnosti