Marketing strategy of Kérastase Paris

Thesis title: Marketingová strategie značky Kérastase Paris
Author: Kůsová, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Hartová, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií značky Kérastase Paris spadající pod firmu L'Oréal. Cílem práce je kriticky zhodnotit změny marketingového a komunikačního mixu značky Kérastase Paris během koronavirové krize v roce 2020, zjistit, jak kadeřníci této značky vnímají přesun vzdělávacích akcí do online prostředí a navrhnout doporučení pro další směřování značky. V první kapitole jsou definovány základní pojmy jako například marketing, marketingový mix, marketingová komunikace a další. Druhá kapitola obsahuje představení samotné společnosti L'Oréal, její historii, vznik, rozdělení do divizí, představení značky Kérastase Paris a situační analýzu. Ve třetí kapitole jsou uvedeny reakce značky na vládní opatření platná během koronavirové krize v roce 2020 a obrat značky. Poslední část je věnována vzdělávaní kadeřníků a dotazníku týkajícího se spokojenosti kadeřníků s přesunem vzdělávacích akcí do online prostředí. Dále jsou navrhnuta doporučení pro další směřování značky.
Keywords: marketing; L'Oréal; marketingová strategie; Kérastase Paris; koronavirová krize 2020; marketingový mix; komunikační mix; kadeřnictví; SWOT analýza; PEST analýza
Thesis title: Marketing strategy of Kérastase Paris
Author: Kůsová, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Hartová, Lucie
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with marketing strategy of Kérastase Paris which belongs to the L'Oréal group. The main purpose of the thesis is to critically evaluate changes in marketing and communication mix of Kérastase Paris during the coronavirus crisis in 2020, find out how hairdressers perceive educational activities moved to the online environment and suggest recommendations on further development of marketing strategy. In the first chapter, the basic terminology is defined, such as marketing, marketing mix, marketing communication etc. The second chapter includes introduction of a L'Oréal company, its history, company structure and introduction of each division, introduction of a Kérastase Paris and situation analysis. In the third chapter are listed brand reactions on government restrictions applied during the coronavirus crisis in 2020 and brand turnover. The last chapter deals with the brand education of hairdressers and the questionnaire regarding hairdressers satisfaction with educational activities that were moved to the online environment. Also, there are suggested recommendations on further development of marketing strategy.
Keywords: marketing; L'Oréal; marketing strategy; Kérastase Paris; coronavirus crisis 2020; marketing mix; communication mix; hair salon; SWOT analysis; PEST analysis

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 9. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74009/podrobnosti

Files for download

    Last update: