Technická architektura MMORPG

Název práce: Technická architektura MMORPG
Autor(ka) práce: Chaloupka, Vladimír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svatoš, Oleg
Oponenti práce: Svoboda, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technické architektury MMORPG. Jsou zde vysvětleny základní principy distribuce na technologické úrovni a možnosti jejich následné implementace na modelový svět. V první části je vysvětlený pojem architektura v IS/ICT a její technologická větev. Následuje popis řešeného problému a nástin základních aspektů, na které je nutné se při tvorbě systému zaměřit, popsání principu distribuce a stručný popis dvou způsobů, které jsou momentálně při tvorbě MMORPG nejvyužívanějšími. Jedná se o cluster computing a grid computing. V následující kapitole jsou detailněji rozepsány rozdílné přístupy ke clusterování, které řeší základní podmínky pro chod serveru. Další část stručně popisuje serverové operační systémy a databázové servery. Hlavní kapitola práce rozvrstvuje architekturu na jednotlivé vrstvy dle jejich funkcionality. Jsou zde představeny dva modely a to dle způsobu řízení pohybu vesmírných těles ve virtuálním světě. Poté následuje návrh rozdělení serverů dle logiky, rozdělení databází na herní a charakterovou a návrh způsobu vlastní distribuce. Závěrem jsou srovnány představené hierarchické modely a možnosti technologické distribuce z nichž je doporučen model s centrálně řízeným pohybem těles naimplementovaný na jeden cluster s připojenými periferními servery.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6530/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: