Zavádění vybraného měřítka výkonnosti ve vybrané společnosti

Název práce: Zavádění vybraného měřítka výkonnosti ve vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Kříž, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provedení literární rešerše zaměřené na problematiku metody Balanced Scorecard a následná aplikace získaných teoretických znalostí na vy-braný podnik. V úvodu mé práce je krátce popsán vznik a podstata této metody. Dále jsou v práci důkladně popsány jednotlivé perspektivy Balanced Scorecard a také je zde zmíněna problematika strategických map a klíčových indikátorů výkonnosti v souvislosti s metodou Balanced Scorecard. Závěrem práce je strategická mapa společ-nosti Toptherm, s.r.o., která sloužila jako základ pro návrh Balanced Scorecard v této společnosti.
Klíčová slova: klíčové indikátory výkonnosti; BSC; Topherm, s.r.o; strategická mapa; KPI; Balanced Scorecard
Název práce: Introduction of selected Performance Measures in a selected Company
Autor(ka) práce: Kříž, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to perform a literature search focused on the issue of Balanced Scorecard and subsequent application of theoretical knowledge to the chosen company. At the beginning of my work the origin and nature of this method are described in brief. Furthermore, my work thoroughly describes the different perspectives of the Balanced Scorecard, and there is also a mention of the issue of strategic maps and key performance indicators in the context of the Balanced Scorecard method. Conclusion of the bachelor thesis is strategic map TOPTHERM Company Ltd., which served as the basis for the design of the Balanced Scorecard at the company.
Klíčová slova: BSC; Balanced Scorecard; TOPTHERM Company Ltd.; Strategy maps; KPI; Key Performance Indicators

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 3. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54761/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: