Digitální analytika s využitím nástroje Adobe Analytics

Autor práce: Gazárek, Roman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jašek, Pavel
Osoba oponující práci: Novotný, Ota

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Digitální analytika s využitím nástroje Adobe Analytics
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá využitím nástrojů digitální analytiky v rámci telekomunikací, konkrétně analytickými výstupy, které podporují různé úrovně manažerského rozhodování. Cílem práce je teoretické i praktické ověření přínosů digitální analytiky pro telekomunikační společnost, na kolik jsou takovéto nástroje vhodným prostředkem pro podporu rozhodování. Výstupem práce je ukázková aplikace analytického nástroje Adobe Analytics v konkrétních oblastech podnikání společnosti O2 Czech Republic. Způsob využití nástroje v praxi lze aplikovat i na jinou společnost zabývající se podobnými aktivitami.
Klíčová slova: webová analytika; google analytics; telekomunikace; adobe analytics; digitální analytika; online marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Digitální analytika s využitím nástroje Adobe Analytics
Překlad názvu: Digital analytics using Adobe Analytics
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the use of digital analytics tools within the telecommunications industry, namely analytical outputs that support different levels of managerial decision making. The aim of the thesis is the theoretical and practical verification of the benefits of digital analytics for the telecommunication company, how much such tools are a suitable means of deci-sion support. The output of this work is a sample application of the analytics tool Adobe Analytics in specific business areas of O2 Czech Republic. The way in which the tool can be used in practice can be applied to another company engaged in similar activities.
Klíčová slova: google analytics; adobe analytics; digital analytics; web analytics; online marketing; telecommunications industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2016
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 31.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce56034_xgazr00.pdf [4,36 MB]
Oponentura56121_novotnyo.pdf [284,18 kB]
Hodnocení vedoucího56034_xjasp05.pdf [286,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56034/podrobnosti