Generace Y a vnímání CSR aktivit firem

Název práce: Generace Y a vnímání CSR aktivit firem
Autor(ka) práce: Mošnová, Kamila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit, jak Generace Y, jakožto již v dnešní době významná generace na spotřebním trhu, vnímá CSR aktivity firem. Generace Y je mnoha studiemi představována jako generace, pro kterou je problematika CSR důležitá a která se různými způsoby angažuje při jejím prosazování. Pro potvrzení či vyvrácení těchto závěrů byla pomocí smíšeného výzkumu získána primární data. Výzkum byl proveden v mezinárodním prostředí a skládal se z metody focus group a dotazníkového šetření. Bylo zjištěno, že Generace Y má základní přehled o CSR a problematiku vnímá spíše jako přidanou hodnotu firem tím, že dělají něco navíc. Na jejich nákupní rozhodování má však CSR minimální vliv, a to zejména kvůli nedostatku informací a neochotě připlácet za odpovědné značky.
Klíčová slova: Generace Y; společenská odpovědnost firem; význam; nákupní rozhodování; prémiové ceny
Název práce: Generation Y and Perception of Corporate Social Responsibility Activities of Companies
Autor(ka) práce: Mošnová, Kamila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This study is aimed to discover how Generation Y, as a significant generation on the consumer market today, perceives CSR activities of companies. Generation Y is presented by many studies as a generation for which CSR is important and engaged in its promotion in various ways. Primary data was obtained through mixed research to confirm or disprove these conclusions. The research was conducted in an international environment and consisted of a focus group method and a questionnaire survey. It was found that Generation Y has a basic knowledge of CSR and perceives this issue as an added value of companies by doing something extra. However, CSR have minimal impact on their purchasing decisions, mainly due to lack of information and unwillingness to pay more for responsible brands.
Klíčová slova: Generation Y; Corporate Social Responsibility; perception; purchasing decisions; premium prices

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 31. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65204/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: