Analýza a návrh implementace CRM řešení pro obchodní podnik

Autor práce: Halama, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Osoba oponující práci: Šedivá, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza a návrh implementace CRM řešení pro obchodní podnik
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem implementace analytického CRM pro obchodní podnik. CRM systémy zažívají poslední dobou velký nárust na popularitě. Společnosti si CRM vybírají hlavně kvůli komunikaci se zákazníkem. S příchodem business intelligence se klade důraz na systémy, které dokáží uchovávat data v takovém formátu, že se dají poté vizualizovat v business intelligence nástrojích. Tímto systémem mnohdy bývá analytické CRM.Práce začíná definicí CRM, jeho typy, možnostmi a omezením. Pokračuje výběrem vhodného analytického CRM, analýzou požadavků podniku a je zakončena samotnou implementací analytického CRM, business intelligence nadstavby a vizualizace dat. K implementaci jsem zvolil Dynamics 365 a PowerBI. V celé práci jsou převážně využívány nejnovější nástroje od firmy Microsoft.
Klíčová slova: CRM; Dynamics365; PowerBI; business intelligence; informační systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza a návrh implementace CRM řešení pro obchodní podnik
Překlad názvu: Analysis and design of implementation of analytical CRM for business company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis focuses on analysis and design of implementation of analytical CRM for business company. CRM systems have been gaining in popularity these days. Companies choose CRM mainly because of communication with customers. With the advent of business intelligence, the focus is on systems that can store data in a format that can be visualized in business intelligence tools. This system is called analytical CRM.Thesis begins with the definition of CRM, its types, capabilities, and constraints. It continues with the selection of the appropriate analytical CRM, analysis of the company's requirements and concludes with the actual implementation of analytical CRM, business intelligence solution and data visualization. I chose Dynamics 365 and PowerBI for implementation. In the whole thesis are mostly used the latest tools from Microsoft.
Klíčová slova: CRM; Dynamics365; PowerBI; business intelligence; information system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2018
Datum podání práce: 3. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67357_halj06.pdf [1,91 MB]
Oponentura61308_sediva.pdf [64,98 kB]
Hodnocení vedoucího67357_pour.pdf [65,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67357/podrobnosti